1. Dopuszczalne jest żądanie w sporze zbiorowym niedokonywania w okresie do 31 sierpnia 2022 roku wypowiedzeń stosunków pracy nauczycieli, wychowawców, innych pracowników pedagogicznych i pracowników niebędących nauczycielami. Spór zbiorowy w obronie miejsc pracy jest również dopuszczalny w stosunku do osób, do których nie stosuje się procedury zwolnień grupowych.
 2. Oddziały ZNP domagają się również niedokonywania przez pracodawców w okresie do 31 sierpnia 2022 roku jednostronnych zmian warunków pracy na niekorzyść pracowników i niedokonywania zmian podmiotowych w stosunkach pracy nauczycieli, wychowawców, innych pracowników pedagogicznych i pracowników niebędących nauczycielami. W literaturze przedmiotu przyjmuje się, że „sens sporów zbiorowych wyraża się w zgłaszaniu przez pracowników żądań, które zmierzają do zaspokojenia ich interesów, polegających na korzystniejszym ukształtowaniu ich uprawnień bez ryzyka rozwiązania indywidualnych stosunków pracy”.*
 3. Trzecie, żądanie struktur związkowych odnosi się do  podwyższenia wynagrodzeń pracowników. „Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych nie zawiera żadnych unormowań, które mogłyby stanowić podstawę do uzależnienia wytaczania sporów zbiorowych przez pracowników od metod finansowania płac oraz od technik podejmowania decyzji w sprawach odnoszących się do uwzględnienia żądań pracowników zaangażowanych w spór zbiorowy”.**
 4. Kolejne żądanie Związku dotyczące wzrostu od 1 stycznia 2017 roku udziału wynagrodzenia zasadniczego w ogólnym wynagrodzeniu nauczycieli, wychowawców, innych pracowników pedagogicznych i pracowników niebędących nauczycielami również mieści się w zakresie sporu zbiorowego. Zdaniem J. Żołyńskiego „warunki płacy również nie zostały zdefiniowane w ustawie o sporach zbiorowych. Nie budzi jednak wątpliwości, że do takiej kategorii należy zaliczyć:
  – tworzenie i podział środków przeznaczonych na fundusz płac,
  – tworzenie regulaminów płacowych (regulaminów wynagrodzeń, premiowania, nagród),
  – ustalenie struktur wynagrodzeń,
  – tworzenie układów zbiorowych pracy,
  – zasady wartościowania pracy”.***
 5. Żądania ZNP kierowane są do pracodawców, ponieważ zgodnie z art. 1 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych spór zbiorowy prowadzony jest z pracodawcą lub pracodawcami. Pracodawca (szkoła, placówka oświatowa oraz ich zespoły, reprezentowana przez dyrektora)ma obowiązek niezwłocznego przystąpienia do rokowań, ponieważ zgłoszenie sporu zbiorowego spełnia wymagania wynikające z art. 7 ust. 1 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych – swoim zakresem obejmuje sprawy określone w art. 1 tej ustawy.
 6. ZNP nie prowadzi sporu zbiorowego z rządem. Należy jednak zaznaczyć, że zdaniem części ekspertów zbiorowego prawa pracy i taki spór byłby legalny. Jak wskazuje Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu orzeczenia z 24 lutego 1997 r., sygn. K 19 / 96 „możliwe jest też wykorzystanie strajku, który – choć formalnie skierowany przeciwko >>bezpośrednim pracodawcom<< – nie będzie bez wpływu na rokowania związków zawodowych z ministrem prowadzone w trybie Kodeksu pracy. Tego typu sytuacje nie są obce praktyce życia społecznego”.
 7. Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych każdy, kto w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełniona funkcją przeszkadza we wszczęciu lub prowadzeniu w sposób zgodny z prawem sporu zbiorowego lub nie dopełnia obowiązków określonych w tej ustawie podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.
Opracowano na podstawie uzasadnienia zawartego w liście prezesa ZNP z 19 stycznia br. do nauczycielek, nauczycieli, pracownic i pracowników oświaty, członkiń i członków Związku.
*J. Żołyński „Pracodawca a związki zawodowe. Wybrane problemy zbiorowego prawa pracy. Zagadnienia prawne w pytaniach i odpowiedziach, wzory pism” Warszawa 2011, s. 33 – 34, 83 – 84
** J. Wratny (red.), K. Walczak (red.)”Zbiorowe prawo pracy. Komentarz”, Warszawa 2009
***J. Żołyński „Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Komentarz. Wzory pism”, WKP 2012
 1. Nauczyciele gimnazjów
  Zgodnie z przyjętymi regulacjami nauczyciele gimnazjów staną się nauczycielami szkoły podstawowej, ale wbrew zapewnienia rządu likwidacja gimnazjów będzie mogła prowadzić do rozwiązywania stosunków pracy.
  Wynika to wprost z zapisów ustawy wprowadzającej reformę oświaty (Prawo Oświatowe).
 • W roku szkolnym 2017 / 2018 lub 2018 / 2019 nauczyciela gimnazjum zatrudnionego na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony, którego dalsze zatrudnienie w gimnazjum nie jest możliwe ze względu na zmiany organizacyjne powodujące wygaszenie kształcenia w gimnazjum:
  – przenosi się w stan nieczynny (który wygaśnie po upływie 6 miesięcy)
  – rozwiązuje się z nim stosunek pracy, jeżeli nauczyciel nie wyrazi zgody na przeniesienie w stan nieczynny.
 • W roku szkolnym 2018 / 2019 z nauczycielami gimnazjów zatrudnionymi na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony, których dalsze zatrudnienie nie jest możliwe ze względu na zmiany organizacyjne powodujące wygaszenie kształcenie w gimnazjum, rozwiązuje się stosunek pracy.

Zatem już w roku szkolnym 2017 / 2018 występuje możliwość rozwiązania nauczycielskiego stosunku pracy jeżeli, ze względu na zmiany organizacyjne powodujące wygaszenie kształcenia w gimnazjum, którego dalsze zatrudnienie w gimnazjum nie jest możliwe.

 • W okresie od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w innej szkole przez nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć wymaga uzyskania pisemnej zgody dyrektora szkoły wskazanej jako podstawowe  miejsce zatrudniania. Brak zgody może doprowadzić do rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem z końcem roku szkolnego za trzymiesięcznym wypowiedzeniem.

2. Nauczyciele szkół podstawowych
Reforma oświaty wywoływać będzie zmiany organizacyjne szkół podstawowych, jak i zmiany planu nauczania. Są to przesłanki do rozwiązywania stosunku pracy z nauczycielem w trybie art. 20 KN. Takie wypowiedzenia mogą nastąpić na zasadach ogólnych już w pierwszym roku reformy.

3. Pracownicy niepedagogiczni (nie samorządowi)
Z pracownikami niebędącymi nauczycielami (np. asystentami nauczyciela, mistrzami w zawodzie), których w roku szkolnym 2017 / 2018 lub 2018 / 2019 dalsze zatrudnienie nie jest możliwe ze względu na zmiany organizacyjne powodujące wygaszenie kształcenia w gimnazjum, rozwiązuje się stosunek pracy na zasadach określonych w Kodeksie Pracy.

Ponadto art. 229 ustawy przepisy wprowadzające Prawo Oświatowe mówi, że „W latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 do nauczycieli, o których mowa w art. 227 ust. 1 i 2 oraz art. 228 ust. 1 nie stosuje się art. 20 ustawy – Karta Nauczyciela”.

W związku z podjętą przez prezydenta Andrzeja Dudę  decyzją odnośnie likwidacji gimnazjów Związek Nauczycielstwa Polskiego przygotowuje się do wejścia w spór zbiorowy oraz inicjuje ruch na rzecz ogólnopolskiego referendum w sprawie ustroju szkolnego.

Przy podpisaniu przez prezydenta ustawy wprowadzającej Prawo Oświatowe oraz ustawy Prawo Oświatowe, zadecydowały jedynie względy polityczne a nie merytoryczne. Ustawa została podpisana pomimo krytycznych głosów nie tylko ZNP ale również wielu innych organizacji społecznych, ekspertów edukacyjnych, środowisk naukowych, rodziców a także samorządów. Według ZNP „nie takiej reformy potrzebuje polska szkoła”. Reforma Anny Zalewskiej jest nieuzasadniona i nieprzemyślana, wprowadza wieloletni chaos organizacyjny i programowy, naraża dziesiątki tysięcy nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi na utratę pracy, a koszt jej wdrożenia poniosą samorządy (tylko w dwóch pierwszych latach wyniesie 985 mln. zł)”  

swieta

Zdrowych, spokojnych pełnych optymizmu na lepsze jutro
Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku 2016,
składa Zarząd Oddziału ZNP Kraków – Śródmieście

20 grudnia 2016 roku Zarząd Główny ZNP podjął decyzję o rozpoczęciu procedury sporu zbiorowego, która jest niezbędna formalnie do przeprowadzenia akcji strajkowych w szkołach i placówkach oświatowych na terenie całego kraju. Sam strajk jest ostatnim elementem sporu zbiorowego! Przyczyną podjętych decyzji jest niespełnienie przez stronę ministerialna postulatów, których domagał się ZNP:

 • wycofania uchwalonych przez Parlament zmian systemowych dotyczących ustroju szkolnego;
 • zwiększenia nakładów na oświatę w tym podwyżki wynagrodzeń pracowników oświaty

Ze względu na wieloetapowość  sporu zbiorowego oraz ferie zimowe przypadające w okresie styczeń – luty, ewentualne powstrzymanie się od pracy nauczycieli oraz pracowników szkolnej administracji i obsługi – jednocześnie w całym kraju – jest możliwe dopiero po 28 lutego 2017 roku (nie wyklucza, to jednak, że poszczególne szkoły nie mogą strajkować wcześniej)

Informujemy, że zbiórka uczestników Manifestacji „Nie dla chaosu w edukacji” wyjeżdżających  do Warszawy z Oddziału ZNP Kraków Śródmieście odbędzie się 19 listopada o godzinie 05:15 na Parkingu Centrum ul. Karmelicka. Planowany wyjazd do Warszawy o godzinie 05:30. Autokary będą oznakowane Logo ZNP oraz nazwą Oddziału Kraków Śródmieście.

Echem w Europie odbyły się pikiety zorganizowane 10 października przed urzędami wojewódzkimi a także protestu kobiet przeciwko projektowi ustawy zaostrzającej przepisy antyaborcyjne. W swojej relacji z tych wydarzeń Komitet Związków Zawodowych Oświaty i Nauki przedstawia główne założenia reformy. Wskazując przyczyny sprzeciwu nauczycieli i przedstawicieli licznych środowisk związanych z edukacją oraz rodziców, przytacza argumenty Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz koalicji „NIE dla chaosu w edukacji”.

EI/ETUCE oraz ich organizacje członkowskie opowiadają się za wysokiej jakości edukacją, różnorodnością oraz równością w społecznościach szkolnych. „Polski rząd powinien wspierać filary współczesnej społeczności europejskiej oraz razem z innymi interesariuszami edukacji – promować wprowadzanie edukacji seksualnej jako narzędzia różnorodnego, równego i otwartego pokolenia, które będzie cieszyć się prawem do krytycznego myślenia oraz wolnego podejmowania decyzji”

Międzynarodówka Edukacyjna (EI) jest największą światową konfederacją związkową, skupiającą ponad 400 organizacji reprezentujących ponad 32 mln nauczycieli oraz pracowników z sektora edukacyjnego ze 170 krajów. ETUCE – europejska struktura EI – jest partnerem społecznym Komisji Europejskiej w dziedzinie edukacji.

https://www.csee-etuce.org/en/news/archive/1671-poland-protest-actions-against-government-s-education-reform

Dnia 26 września 2015 roku w Zawierciu odbył się XI Ogólnopolski Zlot Młodych Nauczycieli. Otwarcia konferencji dokonali: Wiceprezes Zarządu Głównego ZNP – Krzysztof Baszczyński (opiekun Klubów Młodego Nauczyciela), Prezes Okręgu Śląskiego ZNP, Jadwiga Aleksandra Rezler oraz Przewodnicząca Centralnego Klubu Młodego Nauczyciela ZNP, Aneta Mastalerz. Do Zawiercia zjechali przedstawiciele Oddziałowych i Okręgowych Klubów Młodego Nauczyciela z całej Polski. Okręg Małopolski reprezentowali: Tomasz Wilczyński – przewodniczący KMN Oddział Kraków – Śródmieście oraz Tomasz Szczepanik – przewodniczący KMN Oddział Krynica. W trakcie spotkania dyskutowano nt. obecnej sytuacji edukacyjne oraz poruszono następujące zagadnienia;

• Kreowanie pozytywnego wizerunku nauczyciela
• ZNP w obronie godności zawodu nauczyciela
• Odpowiedzialność dyscyplinarna i karna nauczycieli
• Wizerunek nauczyciela – związkowca. Związkowy PR
• Wizerunek nauczyciela w ujęciu psychologicznym
• Dobre praktyki w zawodzie nauczyciela

Na zakończenie Konferencji przedstawiono przesłanie XI Ogólnopolskiego Zlotu KMN, a także wyświetlono krótki film przygotowany przez Międzynarodówkę Edukacyjną z tym samym przesłaniem „Wszystko zaczyna się od dobrego nauczyciela”