1. Nauczyciele gimnazjów
  Zgodnie z przyjętymi regulacjami nauczyciele gimnazjów staną się nauczycielami szkoły podstawowej, ale wbrew zapewnienia rządu likwidacja gimnazjów będzie mogła prowadzić do rozwiązywania stosunków pracy.
  Wynika to wprost z zapisów ustawy wprowadzającej reformę oświaty (Prawo Oświatowe).
 • W roku szkolnym 2017 / 2018 lub 2018 / 2019 nauczyciela gimnazjum zatrudnionego na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony, którego dalsze zatrudnienie w gimnazjum nie jest możliwe ze względu na zmiany organizacyjne powodujące wygaszenie kształcenia w gimnazjum:
  – przenosi się w stan nieczynny (który wygaśnie po upływie 6 miesięcy)
  – rozwiązuje się z nim stosunek pracy, jeżeli nauczyciel nie wyrazi zgody na przeniesienie w stan nieczynny.
 • W roku szkolnym 2018 / 2019 z nauczycielami gimnazjów zatrudnionymi na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony, których dalsze zatrudnienie nie jest możliwe ze względu na zmiany organizacyjne powodujące wygaszenie kształcenie w gimnazjum, rozwiązuje się stosunek pracy.

Zatem już w roku szkolnym 2017 / 2018 występuje możliwość rozwiązania nauczycielskiego stosunku pracy jeżeli, ze względu na zmiany organizacyjne powodujące wygaszenie kształcenia w gimnazjum, którego dalsze zatrudnienie w gimnazjum nie jest możliwe.

 • W okresie od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w innej szkole przez nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć wymaga uzyskania pisemnej zgody dyrektora szkoły wskazanej jako podstawowe  miejsce zatrudniania. Brak zgody może doprowadzić do rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem z końcem roku szkolnego za trzymiesięcznym wypowiedzeniem.

2. Nauczyciele szkół podstawowych
Reforma oświaty wywoływać będzie zmiany organizacyjne szkół podstawowych, jak i zmiany planu nauczania. Są to przesłanki do rozwiązywania stosunku pracy z nauczycielem w trybie art. 20 KN. Takie wypowiedzenia mogą nastąpić na zasadach ogólnych już w pierwszym roku reformy.

3. Pracownicy niepedagogiczni (nie samorządowi)
Z pracownikami niebędącymi nauczycielami (np. asystentami nauczyciela, mistrzami w zawodzie), których w roku szkolnym 2017 / 2018 lub 2018 / 2019 dalsze zatrudnienie nie jest możliwe ze względu na zmiany organizacyjne powodujące wygaszenie kształcenia w gimnazjum, rozwiązuje się stosunek pracy na zasadach określonych w Kodeksie Pracy.

Ponadto art. 229 ustawy przepisy wprowadzające Prawo Oświatowe mówi, że „W latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 do nauczycieli, o których mowa w art. 227 ust. 1 i 2 oraz art. 228 ust. 1 nie stosuje się art. 20 ustawy – Karta Nauczyciela”.