Wiemy, że strajk może skomplikować Wam życie rodzinne i zawodowe. W imieniu strajkujących nauczycieli i pracowników oświaty proszę o zrozumienie naszej decyzji. Wspierajcie nas 31 marca!

 

Drodzy Rodzice!

W piątek, 31 marca 2017 roku pracownicy oświaty przyjdą do szkół, ale nie będą pracować. Strajkujemy, bo zależy nam na edukacji i przyszłości naszego zawodu.

Zdecydowaliśmy się na ten niełatwy dla nas – wychowawców – krok, wiedząc, że strajk pracowników oświaty może skomplikować Wam życie rodzinne i zawodowe. Jednak to będzie tylko jeden dzień. Tymczasem reforma edukacji spowoduje wieloletni chaos, bo nie polega tylko na likwidacji gimnazjów. Jej negatywne skutki odczują wszyscy: od trzylatków, dla których zabraknie miejsc w przedszkolach po uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej i gimnazjalistów. Jak podkreślają rodzice z koalicji „Nie dla chaosu w szkole”, w tej zmianie nie chodzi o dobro uczniów.

Drodzy Rodzice,

w imieniu strajkujących nauczycieli i pracowników oświaty proszę o zrozumienie naszej decyzji. Wspierajcie nas 31 marca! Bądźcie z nami!

Sławomir Broniarz /-/

Prezes ZNP

08db2c253299052ec0687ec1223b4a0d

Informujemy, że Sąd Okręgowy w Warszawie nakazał redaktorowi naczelnemu TVP INFO Piotrowi Lichocie opublikowanie sprostowania nieprawdziwych informacji dotyczących przebiegu manifestacji ZNP w dniu 19 listopada 2016 r.

Chodzi o program „Minęła dwudziesta” TVP INFO wyemitowany w dniu 19 listopada 2016 r., w którym redaktor Adrian Klarenbach zarzucił uczestnikom manifestacji popełnienie dwóch przestępstw, tj. profanację flagi oraz wyniesienie kredy ze szkoły.

Sprostowanie tych nieprawdziwych informacji powinno ukazać się w ciągu 7 dni od uprawomocnienia się wyroku (pozwanemu przysługuje wniesienie apelacji). Ponadto redaktor naczelny TVP INFO ma zapłacić koszty postępowania sądowego w wysokości 1337 zł.

 

Scan1

„[…] stanęliście Sz. Panowie i Sz. Panie do pracy w odrodzonej Polsce, do pracy odrodzenia serc, które w niewoli plugawiły i w niewoli nieraz nikczemniały. Odradzać dusze ludzkie, zmieniać człowieka, zrobić go lepszym, zrobić go potężniejszym i silniejszym, to jest Wasze zadanie. Obok pracy wojskowej, która byt nasz utrwaliła, utrwaliła swą krwią jesteście tymi, którzy w prawdziwem odrodzeniu Polski i odrodzeniu człowieka  polskiego macie największe prawo do zasługi. Życie Wasze płynęło z tej samej ciężkiej pracy w jakiej płynęło Życie żołnierskie. Życzyć Wam jedynie mogę, dziękując za przyjęcie, abyście w tej pracy mieli szczęście i powodzenie, aby te dzieci, które przez Wasze nauczycielskie ręce przechodzą o Was tak serdecznie wspominały jak chcecie łaskawie o mnie i pracy mojej wspominać […]”

                                      Józef Piłsudski Członek Honorowy
                                      Związku Nauczycielstwa Polskiego

                                      cyt. Za Szkice z Dziejów Związku
Nauczycielstwa Polskiego, Warszawa 1939

sygn.587 Józef Piłsudski

„Nauczyciel i dzieci stworzy szkołę. Dzieci bez nauczycieli, nauczyciele bez dzieci nie tworzą szkoły. Razem muszą pracować, razem biedować razem śmiać się wesoło”.

                                                                                              Józef Piłsudski

Pierwsza strona wydawnictwa pamiątkowego Siedmioklasowej Publicznej Szkoły Powszechnej
(b. Kolejowej) im. Józefa Piłsudskiego, która była prowadzona przez ZNP
z odręcznie napisanym cytatem marszałka
(Archiwum Zarządu Głównego ZNP w Warszawie)

31 marca przychodzimy do szkoły, ale nie pracujemy. Strajkujemy, bo zależy nam na edukacji
i przyszłości naszego zawodu!

Koleżanki, Koledzy!

Stoimy przed ogromnym wyzwaniem zawodowym i obywatelskim: ostatniego dnia marca odbędzie się w całej Polsce strajk pracowników oświaty. Zawsze z uznaniem patrzyliśmy na inne grupy zawodowe, protestujące w tej formie: górników, pielęgniarki, lekarzy. Walczmy teraz o nasze prawa, bo nikt inny za nas tego nie zrobi!

Od kilku lat polska szkoła jest nieustannie reformowana i marzeniem każdego z nas jest rok spokojnej pracy. Niestety, reforma edukacji minister Anny Zalewskiej funduje wszystkim – uczniom i rodzicom, nauczycielom, pracownikom szkolnej administracji i obsługi, dyrektorom i organom prowadzącym – pięcioletni chaos, skutkujący pogorszeniem warunków nauki i pracy.

Teraz, kiedy wyczerpały się wszystkie inne możliwości, sięgamy po ostatni element sporu zbiorowego: strajk pracowników oświaty. Stawką tego sporu jest nasza przyszłość. Walczymy o:

– miejsca pracy! W ciągu pięciu lat reforma edukacji może spowodować zwolnienia, dlatego żądamy niedokonywania wypowiedzeń stosunków pracy do 2022 roku;

–  podwyższenie statusu zawodowego! Domagamy się wzrostu wynagrodzenia, bo od pięciu lat nie było podwyżek w oświacie. Sytuacja może się jeszcze pogorszyć, ponieważ ministerstwo edukacji proponuje likwidację tzw. średnich wynagrodzeń i niektórych dodatków. Być może czeka nas obniżka płac;

– utrzymanie warunków pracy i płacy! W wyniku reformy każdy może stracić zatrudnienie na obecnych zasadach, dlatego żądamy niedokonywania – na niekorzyść – zmian warunków pracy do 2022 roku.

Nasze działania podjęte w ramach sporu zbiorowego są legalne i zgodne z prawem!

Wiem, że dla nauczycieli, wychowawców i pracowników oświaty decyzja o strajku nie jest łatwa, ale dziś są z nami rodzice, którzy również protestują przeciwko złym zmianom w edukacji. Wspierają nas samorządowcy, którzy z przerażeniem patrzą na koszty finansowe i społeczne reformy Anny Zalewskiej. Bądźmy solidarni 31 marca 2017 roku. Bądźmy tego dnia razem!

31 marca przychodzimy do szkoły, ale nie pracujemy. Strajkujemy, bo zależy nam na edukacji
i przyszłości naszego zawodu! Czas na strajk pracowników oświaty!

 

Sławomir Broniarz /-/

Prezes ZNP

 

 

 

Związek Nauczycielstwa Polskiego przedstawia poniżej opinię dotyczącą propozycji Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie: * finansowania oświaty – podziału części oświatowej subwencji ogólnej, * nowego modelu finansowania wynagrodzeń nauczycieli.

 1. Wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec modelu finansowania oświaty, który zabezpiecza w subwencji oświatowej środki na pokrycie pełnych kosztów wynagrodzeń nauczycieli realizujących ramowe plany nauczania, z wyłączeniem nauczycieli specjalistów, nauczycieli świetlic i bibliotek.
 2. Opowiadamy się za wprowadzenie już w roku szkolnym 2018/2019 tzw. wagi premiującej szkoły, w których nie ma zmianowości. Zaproponowany przez MEN termin przypadający w roku 2020, to okres kumulacji roczników, dlatego w wielu przypadkach przepis regulujący tę kwestię będzie przepisem martwym.
 3. Podtrzymujemy stanowisko wyrażone w inicjatywie obywatelskiej dotyczącej finansowania wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi z budżetu państwa, co oznacza w praktyce stworzenie innego modelu finansowania oświaty. Jeżeli inicjatywa ta, która zgodnie z decyzją Sejmu RP została przesłana do komisji, zostanie przez większość parlamentarną odrzucona, domagamy się, aby subwencja oświatowa pokrywała pełne koszty wynagrodzeń wszystkich nauczycieli, a nie tylko nauczycieli realizujących ramowe plany nauczania.
 4. Odrzucamy projekt odejścia od tzw. średnich wynagrodzeń.
 5. Odrzucamy propozycję wypłacania dodatku uzupełniającego tylko w przypadku nieosiągnięcia wysokości rocznych środków z puli środków rozliczanych w ramach samorządu.
 6. Zdecydowanie odrzucamy propozycję przyznawania dodatku motywacyjnego z dołu, a nie jak dotychczas z góry.
 7. Sprzeciwiamy się zamianie dodatku motywacyjnego na dodatek premiowy.
 8. Zdecydowanie sprzeciwiamy się zwiększeniu wynagrodzenia kosztem zmniejszenia lub eliminacji dodatków socjalnych (zfśs, dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, zasiłek na zagospodarowanie).
 9. Akceptujemy propozycję wypłacania wynagrodzeń z dołu, a nie z góry, pod warunkiem zabezpieczenia w danym roku dodatkowego wynagrodzenia w pełnej wysokości.

Związek Nauczycielstwa Polskiego w dalszym ciągu podtrzymuje żądanie o znacznym wzroście wynagrodzenia zasadniczego. Domagamy się zwiększenia udziału płacy zasadniczej w ogólnym wynagrodzeniu.

O co walczymy?

 • O podwyższenie naszego statusu zawodowego! Domagamy się 10 proc. podwyżki wynagrodzenia zasadniczego oraz wzrostu udziału płacy zasadniczej w ogólnym wynagrodzeniu.
  Od pięciu lat nie było podwyżek w oświacie! Obecnie ministerstwo edukacji przygotowuje nowy system wynagradzania nauczycieli, proponując likwidację tzw. średnich wynagrodzeń i niektórych dodatków. To może oznaczać zmniejszenie płac nauczycieli, czyli czeka nas obniżka wynagrodzeń!
 • O nasze miejsca pracy! Żądamy niedokonywania wypowiedzeń stosunków pracy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych do 31 sierpnia 2022 r.
  W ciągu następnych pięciu lat reforma edukacji może spowodować ogromne zwolnienia w oświacie! Ostrzegamy, że mogą one dotknąć zarówno nauczycieli (wszystkich typów szkół, a nie tylko gimnazjów), jak i pracowników niepedagogicznych.
 • O utrzymanie warunków pracy i płacy! Żądamy niedokonywania na niekorzyść pracowników zmian warunków pracy do 31 sierpnia 2022 r
  Ponieważ w wyniku reformy edukacji każdy pracownik oświaty może stracić zatrudnienie na dotychczasowych zasadach!

Nasze żądania mieszczą się w zakresie spraw, o które może toczyć się spór zbiorowy. Działania ZNP podjęte w ramach sporu zbiorowego są legalne i właściwie realizują zapisy ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych!

Ostatniego dnia marca odbędzie się w całej Polsce strajk pracowników oświaty. Jeśli Twoja szkoła / placówka (lub przedszkole) poparła protest w referendum strajkowym, przyłącz się do strajku! Walczymy o nasze prawa, bo nikt inny za nas tego nie zrobi! Bądźmy razem 31 marca br.!

To jest strajk w obronie naszych praw pracowniczych. Nie dajmy się zwieść retoryce minister edukacji, że nie stracimy pracy. Swoją postawą będziemy bronić naszych miejsc pracy nie licząc na to, że ktoś nam łaskawie to miejsce zagwarantuje. Tylko taka postawa może dać nam szansę i nadzieję na to, że w ciągu trzech lat z oświaty nie odejdzie co najmniej trzydzieści kilka tysięcy nauczycieli! Nie dajmy się zwieść mglistym obietnicom przyszłych, niepewnych podwyżek, które notabene nauczyciele sfinansują z własnych pieniędzy (zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, kosztem dodatków, oraz kosztem specjalistów – pedagogów, psychologów, logopedów, wychowawców świetlicy oraz  bibliotekarzy).

Nauczycieli mobilizuje do strajku coraz bardziej klarowna sytuacja, jaka wyłania się po przedstawieniu przez samorządy nowej sieci szkół i realna groźba utraty pracy, a także ostatnie informacje dotyczące wynagrodzenia. Dodatkowo nauczycieli wspierają rodzice!

W ciągu 111 lat swojej historii Związek wielokrotnie podejmował kluczowe decyzje nadające tej organizacji oblicze „Związku walczącego”. Dzisiejsi związkowcy są spadkobiercami działaczy ZNP, którzy w 1937 r. weszli w spór z rządem w nieporównywalnie trudniejszych warunkach i obronili organizację przed represjami. Członkowie Związku dowodzili swojego heroizmu w najtragiczniejszych momentach historii, walcząc o polskie dzieci i polską szkołę, nie pytając kto im zapłaci dniówkę. Takie dziedzictwo zobowiązuje i skłania do tego, by dziś odważnie występować w obronie naszych racji.

Czytaj więcej „Gotowi na strajk” Głos Nauczycielski nr 11

Protestując przeciwko nieodpowiedzialnym decyzjom polityków rodzice 10 marca br. postanowili pozostawić swoje dzieci w domu. Protestują, ponieważ:

 • Roczniki uczniów 2003 – 2005 spotkają się w 2019 roku podczas rekrutacji do szkół średnich. Będzie ich w sumie 720 tys., czyli o 280 tys więcej niż w roku 2010.
 • Podstawa programowa została napisana w ekspresowym tempie przez „anonimowe i niekompetentne osoby”, które chcą „zmuszać nasze dzieci do pamięciowego utrwalania jeszcze większej ilości nikomu niepotrzebnego materiału”.
 • Reforma, to kosztowne przedsięwzięcie – budżet Państwa wyda na nią setki milionów złotych, kolejne setki milionów wygospodarują samorządy.
 • Część szkół zostanie przepełniona, co zmusi kształcenia na dwie zmiany.
 • Budynki po likwidowanych gimnazjach nie są dostosowane do potrzeb młodszych uczniów – chodzi o sale lekcyjne, toalety, stołówki.
 • Zmiany organizacyjne spowodują, że „cała oświata przez kolejne lata będzie skupiała się na wdrożeniu i przetrwaniu reformy, zamiast na zwiększeniu efektywności i jakości kształcenia naszych dzieci”.

31 stycznia br. został powołany piętnastoosobowy Komitet referendalny. Przedstawiciele organizacji, ugrupowań i ruchów, które przystąpiły do komitetu, podpisali „Deklaracje na rzecz przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum z inicjatywy obywateli w sprawie reformy systemu oświaty”. Pytanie, które chcemy zadać obywatelom w referendum, brzmi: „Czy jest Pani / Pan przeciw reformie edukacji którą rząd wprowadza od 1 września 2017 roku?” Zbiórka podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum już trwa. Naszym celem jest zebranie co najmniej 500 tys. podpisów pod wnioskiem, który zgodnie z art. 63 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o referendum ogólnopolskim, zostanie przekazany do Marszałka Sejmu RP.

 • Pod wnioskiem mogą podpisywać się wszyscy obywatele polscy posiadający prawa wyborcze. Mogą to być rodzice, dziadkowie, znajomi, sąsiedzi i wszyscy, którym dobro polskiej edukacji jest szczególnie bliskie.
 • Podpis pod wnioskiem jest ważny pod warunkiem wpisania numeru PESEL. Dane na liście są zgodne z wymogami przepisu o referendum ogólnopolskim.
 • Referendum jest ogólnokrajowe, dlatego listy do zbierania podpisów są takie same na terenie całego kraju.
 • Listy do zbierania podpisów są ważne wyłącznie bez dopisków, pieczątek itp.
 • Liczą się tylko listy z podpisami odręcznymi
 • Kiedy na liście jeden z podpisów został skreślony, a pozostałe podpisy zawierają wszystkie wymagane dane, taka lista jest ważna. W przypadku jeśli ktoś chce wycofać swoje poparcie dla wniosku, może przekreślić swój podpis.
 • Podpisane listy należy wysłać na adres ogniwa ZNP lub sztabu (patrz: www.referendum-szkolne.pl)
 • Dostęp do listy będą miały tylko wyznaczone osoby. Po zliczeniu podpisów listy trafią do Sejmu, gdzie ponownie zostaną przeliczone, a następnie komisyjnie zniszczone.
 • Zebranie pod wnioskiem co najmniej 500 tys. podpisów nie gwarantuje, że Sejm zdecyduje o przeprowadzeniu referendum. Dlatego naszym głównym zadaniem jest zebranie takiej liczby podpisów, aby posłom trudno było zagłosować przeciw referendum. Nasze podpisy mają swoja moc i politycy nie mogą ich zlekceważyć.

Możemy zatrzymać niedobrą reformę edukacji!

Wniosek – Referendum Szkolne