Związek Nauczycielstwa Polskiego prowadzi akcję zbierania podpisów pod sprzeciwem wobec pomysłów zmian w Karcie Nauczyciela, m. in. w sprawie nowego systemu oceny pracy i awansu zawodowego. W Sejmie zakończyły się już prace nad MEN-owskim projektem ustawy o finansowaniu zadań oświatowych zawierającym m.in. pakiet zmian w Karcie Nauczyciela. Według Prezydium Zarządu Głównego ZNP, rozwiązania dotyczące nowej formuły oceny pracy i awansu zawodowego nauczycieli, tryb przyznawania urlopu dla podratowania zdrowia, a także likwidacja niektórych dodatków socjalnych, są niekorzystne dla nauczycieli i niosą poważne zagrożenia dla autonomii zawodu nauczyciela. Prezydium ZG ZNP postanowiło więc rozpocząć wśród pracowników oświaty akcję zbierania podpisów przeciwko tym rozwiązaniom. Związek ponadto negatywnie ocenił proponowany przez rząd wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 15 % rozłożony na lata 2018 – 2020. ZNP apeluje do rządu o wdrożenie podwyżek w pełnej wysokości od 1 stycznia 2018r, a także zabezpieczenie w budżecie państwa środków finansowych na wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli szkół i placówek niesubwencjonowanych w tym dla nauczycieli przedszkoli. Prezydium ZNP domaga się wprowadzenia dodatku za wyróżniającą  pracę nauczycieli na każdym stopniu awansu zawodowego od 2018 roku.

Oddział ZNP Kraków – Śródmieście oraz Akademia Młodego Związkowca ZNP zaprasza na spotkanie szkoleniowe z zakresu „Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli” oraz „Proponowane zmiany w ustawie Karta Nauczyciela”. Szkolenie ma charakter otwarty i adresowane jest w szczególności do nauczycieli będących w trakcie awansu zawodowego. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o kontakt z prezesem ogniska ZNP w  szkole / placówce lub telefoniczne potwierdzenie swojego udziału w sekretariacie Oddziału ZNP Kraków – Śródmieście tel. 12 632 – 15 – 32 do dnia 13 listopada 2017 roku plakat

1. Uwagi ogólne

Z dniem 1 września 2017r. został dodany ust. 2d do treści art. 42 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.) – dalej KN, poprzez art. 4 pkt 8 lit.b ustawy z dnia 14grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające Prawo oświatowe (Dz. U. 2017. 60)

Zgodnie z treścią art. 42 ust, 2d KN w ramach zajęć i czynności statutowych  (art. 42 ust. 2pkt 2 KN), nauczyciel nie prowadzi:
– zajęć świetlicowych oraz
– zajęć z zakresu pomocy psychologiczno pedagogicznej.

Należy przypomnieć, że katalog wykonywanych przez nauczyciela w ramach swojego czasu pracy, wskazany w treści art. 42 ust. 2 KN, obejmuje trzy kategorie zajęć i czynności:
1.  zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz w ramach (art. 42 ust. 2 pkt1 KN);
2. inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów (art. 42 ust 2 pkt 2 KN)
3. zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym (art. 42 ust. 2 pkt. 3 KN).

W związku z tym skoro wprowadzony do obrotu prawnego art. 42 ust. 2d KN wyłącza zajęcia świetlicowe oraz zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej z kategorii zajęć i czynności statutowych (art. 42 ust. 2 pkt. 2 KN), a jednocześnie – co oczywiste – zajęć tych nie może wykonywać w ramach zajęcia i czynności o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 3 KN), to zajęcia świetlicowe i z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej powinny być traktowane tak jak zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz – o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 1 KN)

2. Prowadzenie zajęć świetlicowych

W obecnym stanie prawnym, tj. po likwidacji tzw. godzin karcianych, oraz w związku z treścią art. 42 ust. 2d KN, prace nauczyciela na świetlicy powiązano z katalogiem zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz (art. 42 ust. 2 pkt 1 KN) oraz z wyraźnie określonym pensum  (art. 42 ust. 3 lp. 6 KN). Oznacza to, że po nowelizacji pracy tej nie można będzie traktować jako wykonanie innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły (art. 42 ust. 2 pkt 2 KN).

Realizacja zajęć świetlicowych odbywa się w ramach zatrudnienia na stanowisku wychowawcy świetlicy – a więc w ramach obowiązkowego pensum zajęć, nie zaś zadań statutowych. Opcjonalnie praca ta może być wykonywana w ramach godzin ponadwymiarowych – za dodatkowym wynagrodzeniem

3. Prowadzenie zajęć z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej

Kwestia prowadzenia zajęć z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej regulowana jest rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U z 2017 r poz 1591) – dalej r. pom. ped

Zgodnie z treścią § 4 ust. 2 r.pom.ped. pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu, szkole i placówce zadania z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi i terapeuci pedagogiczni.
W myśl § 6 ust 2 r.pom.ped. w szkole pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracyc z uczniem oraz poprzez zintegrowane działanie nauczycieli i specjalistów, a także w formie:

 • klas terapeutycznych;
 • zajęć rozwijających uzdolnienia;
 • zajęć rozwijających umiejętności uczenia;
 • zajęć dydaktyczno – wyrównawczych;
 • zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
 • zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu –  w przypadku uczniów szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych;
 • zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;
 • porad i konsultacji;
 • warsztatów;

Z powyższych regulacji wynika po pierwsze, że zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej mogą być wykonywane przez nauczycieli. Po drugie, że w skład zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej wchodzą także zajęcia, które do tej pory wykonywane były jako zajęcia statutowe  szkoły, a więc m.in. zajęcia wyrównawcze czy zajęcia rozwijające uzdolnienia.

Zatem realizacja zajęć z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej przez nauczycieli (np. zajęcia wyrównawcze czy zajęcia rozwijające uzdolnienia) po nowelizacji powinny odbywać się w ramach obowiązkowego pensum zajęć, nie zaś zajęć statutowych. Opcjonalnie praca ta może być wykonywana w ramach godzin ponadwymiarowych – za dodatkowym wynagrodzeniem.

4. Jednocześnie przypominamy, że zajęcia realizowane w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej, stosownie do postanowień § 17 ust. 1 pkt. 8 oraz ust. 2 pkt. 7 rozporządzenia MEN z dnia 17 marca 2017 r w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli (Dz. U. poz. 649), finansowane są ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę pod warunkiem zamieszczenia ich liczby w zatwierdzanym przez organ prowadzący szkołę arkuszu organizacji.

Dyrektor, który zamierza zorganizować takie zajęcia dla uczniów objętych pomocą psychologiczno – pedagogiczną, powinien uprzednio zamieścić je w arkuszu organizacji lub jego aneksie i przedłożyć do zatwierdzenia organowi prowadzącemu.

Krzysztof Baszczyński
Wiceprezes ZG ZNP

sporządził:
Krzysztof Lisowski, st. spec. ds prawnych

Nowy system wynagradzania nauczycieli, wydłużona ścieżka awansu zawodowego, likwidacja niektórych dodatków socjalnych, ograniczenie dostępu do urlopów dla podratowania zdrowia – to tylko części zmian, jakie minister edukacji Anna Zalewska chce wprowadzić do Karty Nauczyciela.

12 września kontrowersyjny projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych został przyjęty przez rząd. Według autorów projektu dokument ten ma porządkować system finansowania oświaty, a „wprowadzone rozwiązania wychodzą naprzeciw oczekiwaniom samorządów terytorialnych i nauczycieli”. To fałsz, ponieważ nowa ustawa ma wprowadzić szereg zmian w statusie zawodowym nauczycieli, które Związek Nauczycielstwa Polskiego zaopiniował negatywnie jako niekorzystne dla naszego środowiska.

Likwidacja dodatków i uprawnień. MEN chce za pomocą tej ustawy zlikwidować prawie wszystkie uprawnienia znajdujące się w art. 54 Karty Nauczyciela. Stracą najmniej uposażeni, czyli nauczyciele którzy przeszli na emeryturę, rentę lub świadczenie kompensacyjne. Ocaleje jedynie dodatek wiejski. Zlikwidowany zostanie także zasiłek na zagospodarowanie (art. 61 KN)

Awans zawodowy – Ministerstwo postanowiło wydłużyć ścieżkę awansu zawodowego nauczycieli z obecnych 10 lat do 15 ( w wyjątkowych przypadkach będzie można ją wydłużyć nawet do 18 lat lub skrócić do 12). Staż na nauczyciela kontraktowego zostanie wydłużony z dziewięciu miesięcy do roku i dziewięciu miesięcy. Z dwóch do trzech lat wydłuży się okres pracy niezbędny do rozpoczęcia stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz z roku do czterech – okres pracy konieczny do rozpoczęcia stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego. Jeżeli nauczyciele będą później awansować, to automatycznie będą zarabiać mniej, niż gdyby awansowali w obecnym trybie.

Wynagrodzenie wypłacane „z dołu” – Projekt ustawy przewiduje zmianę sposobu wypłacania nauczycielom wynagradzania – system wynagrodzeń „z góry” zostanie zmieniony na system „wynagrodzeń z dołu”.

Dodatek za wyróżniającą ocenę pracy – dla nielicznych. Nowy dodatek ma przysługiwać nauczycielowi dyplomowanemu z co najmniej trzyletnim okresem pracy w szkole na tym stanowisku. Nauczyciel otrzyma dodatek tylko w okresie, w którym jego praca była oceniana jako wyróżniająca, czyli maksymalnie trzy lata. Po raz pierwszy ma zostać wypłacony dopiero 1 września 2020 i na początku wyniesie 95 zł. Od 1 września 2022 r. wynieść 507 zł. Dodatek trafi do co trzeciego nauczyciela dyplomowanego. Według ZNP taki dodatek już od 1 stycznia 2018 r. powinni otrzymać wszyscy nauczyciele, którzy uzyskają wyróżniającą ocenę pracy, niezależnie od posiadanego stopnia awansu zawodowego.

Ograniczenie urlopów zdrowotnych – MEN postanowiło poważnie ograniczyć możliwość korzystania z urlopów dla podratowania zdrowia. Dziś dyrektor udziela nauczycielowi urlopu dla podratowania zdrowia na podstawie orzeczenia lekarza, który go leczy. Po zmianach, orzekać o potrzebie udzielenia urlopu będzie mógł lekarz medycyny pracy. Jak zapisano, urlop ten będzie udzielany m.in. „w celu  zaleconego leczenia choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy odgrywają istotną rolę”. Urlop na dotychczasowych zasadach ma przysługiwać wyłącznie do 31 grudnia 2017 roku!

Nowe zasady oceniania nauczycieli – MEN opracowało szczegółowy wykaz kryteriów oceniania pracy nauczycieli – oddzielne mają dotyczyć nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Na podstawie tych kryteriów dyrektorzy szkół i placówek napiszą własne regulaminy oceniania.

Wśród innych zmian projekt wprowadza określenie pensum nauczyciela pedagoga, logopedy, psychologa i doradczy zawodowego (z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradni) w wymiarze 22 godzin. Natomiast wymiar pensum tzw. nauczyciela wspomagającego ma wynieść 20 godzin. ZNP postulował, by było to odpowiednio 20 i 18 godzin.

 

Historia kołem się toczy – Jakże aktualne do dzisiejszej sytuacji oświatowej słowa wypowiedział
Stanisław Nowak w roku 1929

Ikonografia 53 2

[…] Musimy pamiętać, że mamy licznych wrogów, którzy z zawiścią patrzą na zamożność naszego Związku. Sprawa ustroju szkolnictwa powszechnego jeszcze nie załatwiona – musimy wygrać tę sprawę ale do wygrania potrzeba jednolitego frontu [..]

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Oświatowa „Solidarność” prowadzi jednostronne negocjacje z rządem w sprawie nowego systemu wynagradzania nauczycieli. Przewodniczący „Solidarności” Ryszard Proksa deklaruje, że za cenę niewielkiego wzrostu wynagrodzeń jego związek jest w gotów zgodzić się na likwidację nauczycielskich „przywilejów”.

Rozumiemy, że liderzy „Solidarności” – oprócz likwidacji części składników wynagrodzenia – chcą również dokonać niekorzystnych zmian w zakresie stosunków służbowych nauczycieli, w tym między innymi dotychczasowych podstaw zatrudniania i zwalniania, awansu zawodowego, czasu pracy czy przysługujących nauczycielom urlopów.

Działania oświatowej „Solidarności” Związek Nauczycielstwa Polskiego uważa za skrajnie szkodliwe. Nazywanie nauczycielskich uprawnień „przywilejami” to próba wykreowania w społeczeństwie nieprawdziwego wizerunku nauczycieli jako kolejnej „kasty”.

Domagamy się godziwego wzrostu nauczycielskich wynagrodzeń, ale nie ma naszej zgody na pozbawienie nauczycieli przysługujących im praw. Karta Nauczyciela to nie zbiór „przywilejów” – to katalog praw i obowiązków nauczycieli.

Wzywamy rząd do wywiązania się z obietnic oraz podjęcia rozmów ze wszystkimi partnerami społecznymi, a nie tworzenia pozorów negocjacji, z których wyklucza się największy oświatowy związek zawodowy.

Wzywamy kierownictwo oświatowej „Solidarności” do zaprzestania działań przynoszących szkodę środowisku oświatowemu, które reprezentują!

Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego

swiadectw

WYNIKI KLASYFIKACJI ROCZNEJ:

Zachowanie: naganne

OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA:

Sieć szkół:  niedostateczny
(powrót do starego systemu, likwidacja najnowocześniejszych szkół – gimnazjów)
Stabilizacja: niedostateczny
(chaos w szkołach wywołany nieprzygotowaną reformą)
Bezpieczeństwo w szkole: niedostateczny
(powstają duże, zatłoczone podstawówki, pracujące na dwie zmiany)
Praca nauczycieli: niedostateczny
(ponad 30 tys. nauczycieli straci pracę lub zatrudnienie w pełnym wymiarze)
Podstawy programowe: niedostateczny
(choć nowe to anachroniczne, z błędami, pisane na kolanie)
Jakość kształcenia: niedostateczny
(O rok krótsze kształcenie ogólne)
Równe szanse: niedostateczny
(kumulacja roczników w 2019 roku)
Przedszkola: niedostateczny
(Tłok w przedszkolach, brak miejsc dla trzylatków)

SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA

 • Kłamie jak z nut.
 • Autorka nieprzygotowanej reformy edukacji, przeciwko której od roku protestują rodzice i nauczyciele.
 • Stała się twarzą chaosu w szkole.
 • Ograniczyła szanse edukacyjne polskich uczniów, likwidując najlepiej wyposażone szkoły w Polsce
  i skracając kształcenie ogólne.

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!

Do tej pory koniec roku szkolnego był dniem radosnym, pełnym podsumowań i podziękowań. Teraz jednak politycy zrobili wszystko, aby ten radosny nastrój nam popsuć.

23 czerwca br. spotykamy się, by uroczyście zakończyć rok szkolny 2016/2017, ale powodów do świętowania nie mamy.

Rządzący postanowili, że mijający rok szkolny będzie ostatnim rokiem kształcenia w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych w ramach dotychczasowego systemu. Był to system wypracowany i doskonalony przez kilkanaście lat, który nie tylko sprawdził się, ale przyniósł wymierne efekty edukacyjne. To, co zostało przez lata wypracowane ogromnym wysiłkiem nauczycieli, rodziców, pracowników oświaty i samorządów terytorialnych, ma zostać teraz zaprzepaszczone.

Ostatnie miesiące to czas upominania się o spokój w polskiej szkole, to przeciwstawianie się pomysłom na dewastację systemu edukacji, to bezustanna walka o zachowanie wysokiej jakości kształcenia. Razem z rodzicami uczniów od 10 miesięcy robimy wszystko, by zatrzymać chaos w oświacie, który pojawi się w związku z nieprzygotowaną reformą edukacji. W tym miejscu, pragnę Wam gorąco podziękować za determinację i wytrwałość w tej sprawie.

Zaczynają się wakacje i to jest dobra wiadomość, choć zdaję sobie sprawę, że dla ponad 31 tysięcy nauczycieli i pracowników oświaty, tracących zatrudnienie lub pracę w dotychczasowym wymiarze z powodu reformy, zaczął się też osobisty i zawodowy dramat.

Wakacje to okres wypoczynku, nabierania sił. Będą one nam niezbędne w nowym roku szkolnym. „Naładujmy akumulatory”, ponieważ od września musimy zrobić wszystko, by deforma edukacji jak najmniej dotknęła nasze dzieci, naszych uczniów i nasze środowisko.

Jestem przekonany, że zakończenie roku szkolnego 2016/2017 głęboko zapadnie w naszej pamięci.

 

Sławomir Broniarz

Prezes ZNP