8120b9224d6cc39204c78f6d2118206d

20 kwietnia złożyliśmy w Sejmie przeszło 910 000 podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum ws reformy edukacji. Okręg Małopolski Związku Nauczycielstwa Polskiego zebrał łącznie 21 228 podpisów. Pozostali koalicjanci oraz partie polityczne Województwa Małopolskiego uzbierały:

  • Osoby prywatne
  1 245
  • Akademia Górniczo Hutnicza
  142
  • OPZZ
  34
  • Komitet Obrony Demokracji
  7 799
  • Partia Razem
  618
  • Nowoczesna
  9 000
  • Platforma Obywatelska
 20 000

Zarząd Oddziału ZNP Kraków – Śródmieście dziękuje wszystkim strajkującym pracownikom szkół i placówek w których 31 marca została przeprowadzona akcja strajkowa ZNP, a także rodzicom, którzy w dowód solidarności z nauczycielami zapewnili opiekę swoim dzieciom we własnym zakresie  nie posyłając ich na zajęcia szkolne.

Decyzja o przystąpieniu nauczycieli do strajku nie była decyzją łatwą. Strajkujący nauczyciele oraz administracja i szkolna obsługa  wykazali się zaangażowaniem, odwagą obywatelską i solidarnością zawodową pomimo różnych prób podważenia legalności strajku i nacisków celem zmniejszenia wymiaru akcji strajkowej. Bez komentarza pozostawiamy postawę nauczycieli, którzy ograniczyli się tylko do oflagowania szkoły lub placówki. Jakże aktualne i ponadczasowe są  słowa Hymnu Związkowego  „[…] bo w jedności siła jest!”

Incydent, który miał miejsce w Szkolnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 4 przy ul. Wietora w Krakowie, gdzie przewodnicząca Oświatowej Solidarności na szkolnym apelu w obecności dzieci i młodzieży publicznie odczytała stanowisko NSZZ „Solidarność” w kwestii akcji strajkowej uważamy za niedopuszczalne. Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział Kraków – Śródmieście nigdy nie kierował do żadnych pracowników apeli sugerując jaką mają podejmować decyzję oraz, „że osoby nie biorące udziału w strajku popełniają dezercję” Żaden z prezesów ognisk ZNP nie wypowiadał się w sprawie strajku w obecności uczniowskiej społeczności.

Związek Nauczycielstwa Polskiego szanuje wolność wyboru każdej osoby!

c2c89a98a1beefab63bffd7a9734f9ff

Dziękujemy wszystkim, którzy dziś strajkują i tym, którzy nas wspierają. Strajkujący nauczyciele oraz pracownicy szkolnej administracji i obsługi wykazali się odwagą obywatelską i pokazali solidarność zawodową.

– Zdecydowali się, na ten trudny krok, pomimo licznych nacisków ze strony przedstawicieli oświatowej Solidarności i kuratorów oświaty, bo zależy im na edukacji – mówił dziś o godz. 11.00 na konferencji prasowej prezes ZNP Sławomir Broniarz.

Jako pierwsi przystąpili do strajku o godz. 5.00 pracownicy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chorzowie na Śląsku. W wielu placówkach strajk rozpoczął się o godz. 7.30.

Strajkujących popierają także pracownicy szkół, w których dziś nie odbywa się strajk – solidaryzują się ze strajkującymi, wywieszają czarne flagi i plakaty wspierające strajk.

– Strajkujący nauczyciele i pracownicy szkolnej administracji i obsługi wykazali się niebywała odwagą obywatelską i solidarnością zawodową. Zdecydowali się, na ten trudny krok, pomimo licznych nacisków ze strony przedstawicieli oświatowej Solidarności i kuratorów oświaty, bo zależy im na edukacji – mówił prezes ZNP Sławomir Broniarz.

Przypomniał, że kuratorzy rozsyłali do dyrektorów szkół materiał „Informacja ws. prób wszczęcia sporu zbiorowego przez ZNP”, twierdząc –  niezgodnie z prawdą, że żądania ZNP nie mieszczą się w zakresie spraw, o które może toczyć się spór zbiorowy.

– Nasze żądania są zgodne z obowiązującym prawem! – powiedział szef ZNP.

Na nauczycieli wywierane były naciski ze strony przedstawicieli związku Solidarność, np. list koła oświatowej Solidarności w Radomsku, w którym czytamy, że „uczestnicy strajku opowiadają się przeciwko temu rządowi, a jego organizatorom chodzi o prowokowanie zamętu”. Mamy przykłady zastraszania i wywierania nacisku w szkołach, których celem było zniechęcenie pracowników do udziału w strajku, np. dyrektor Gimnazjum w Trąbkach w woj. pomorskim żądał od nauczycieli i pracowników, by na piśmie zadeklarowali, że nie wezmą udziału w akcji strajkowej! Takie sygnały płynęły z wielu miejsc. Zdecydowanie podkreślamy, że takie działania, podjęte w szkołach, w których prowadzono procedury związane z wejściem w spór zbiorowy i referendum, są naruszeniem przepisów ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. To rażące naruszenie prawa do strajku i zakłócanie legalnego protestu. Dokumentujemy takie przypadki i będziemy je nagłaśniać!

Nasz protest wspierają organizacje nauczycieli z całego świata. Listy i deklaracje wsparcia otrzymaliśmy do tej pory od – reprezentujących miliony pracowników oświaty – organizacji ze Stanów Zjednoczonych, Francji, Niemiec, Słowenii, a także od Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych! Dziękujemy!

Strajk popiera duża grupa rodziców, szkoły społeczne i niepubliczne, stowarzyszenia i organizacje, Nie dla chaosu w szkole.

Dziękujemy za wsparcie. To bardzo dla nas ważne.

To jest strajk o lepszą szkołę, o lepszą edukację i lepsze warunki pracy w oświacie!

Dzień strajku nauczycieli, minister edukacji postanowiła spędzić w Edynburgu biorąc udział w międzynarodowej konferencji nt. zawodu nauczyciela. Na Międzynarodowy Szczyt o Zawodzie Nauczyciela (Summit on The Teaching Profession) minister pojechała jako reprezentant Kraju o największym poziomie nauczania. Pochwali się tam wynikami nauczycieli szkół, które właśnie niszczy swoimi nieodpowiedzialnymi decyzjami.

Zanim doszło do ogłoszenia przez ZNP strajku szkolnego, a wcześniej rozpoczęcia sporu zbiorowego, Związek Nauczycielstwa Polskiego przez wiele miesięcy prowadził protest w obronie polskiej szkoły i praw pracowników oświaty zagrożonych w związku z wprowadzaną reformą edukacji:

27 czerwca 2016r – pikieta ZNP w Toruniu podczas podsumowania organizowanych przez MEN debat „Uczeń, Rodzic , Nauczyciel – Dobra Zmiana” Związek protestował m.in. przeciwko pozornym konsultacjom społecznym jakie prowadził resort edukacji. Przygotowany przez MEN kalendarz debat przeprowadzonych w 16 województwach, był w kolizji z przyjętą przez szkoły organizacją roku szkolnego (sprawdziany szóstoklasisty, egzaminy gimnazjalne, matury / egzaminy zawodowe – wykluczały udział w debatach wielu nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek oświatowych)

24 sierpnia 2016 – zawiązała się Koalicja „NIE dla chaosu w szkole”. Oprócz ZNP koalicję tworzą: instytucje, organizacje, ruchy społeczne rodzice i nauczyciele, którym leży na sercu dobro dzieci i młodzieży oraz wysoka jakość edukacji. Według koalicji polska szkoła nie potrzebuje rewolucji ale mądrych i przemyślanych zmian.

18 października 2016 – Zarząd Główny ZNP postanawia rozpocząć ogólnopolską akcję protestacyjną Związku z powodu: demontaży systemu oświaty, groźby wielotysięcznych zwolnień w oświacie, braku wzrostu i nakładów finansowych państwa na edukacje.

10 października 2016 – odbyły się pikiety ZNP przed Urzędami Wojewódzkimi w 16 województwach, jako przedstawicielstwami rządu w terenie.

17 października 2016 – ZNP negatywnie zaopiniował projekty ustaw dotyczących reformy edukacji (Prawo oświatowe i przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe) oraz zaproponował liczne podwyżki.

28 października 2016 – inauguracja akcji Związku w obronie gimnazjów „Nie likwidujcie naszego gimnazjum!”

listopad 2016 – Nadzwyczajne spotkanie prezesów największych oddziałów ZNP w Warszawie, spotkania z dyrektorami, nauczycielami i rodzicami w całym kraju.

9 listopada 2016 – Debata w ZG ZNP na tematy konsekwencji reformy edukacji z udziałem Macieja Jakubowskiego (Evidence Institute), Agnieszki Dziemianowicz – Bąk (Razem), Marka Pleśniara (OSKKO) i Sławomira Broniarza (ZNP). Jednocześnie w całym kraju ogniwa ZNP organizowały spotkania i debaty w swoich społecznościach lokalnych.

15 i 19 listopada 2016 – zwołana przez ZNP Ogólnopolska Manifestacja Pracowników Oświaty w Warszawie, w której wzięli udział także rodzice, samorządowcy i członkowie organizacji pozarządowych (ponad 50 tys. uczestników)

19 grudnia 2016 – pikieta przed Pałacem Prezydenckim, wniosek o zawetowanie ustaw o reformie oświaty.

20 grudnia 2016 – ZG ZNP zdecydował o rozpoczęciu procedur zmierzających do wszczęcia sporu zbiorowego ze wszystkim szkołami i placówkami objętymi działaniami Związku.

styczeń – luty 2017 – oddziały ZNP występują do pracodawców (dyrektora szkoły lub placówki oświatowej) z takimi samymi żądaniami w całym kraju, uprzedzając, że ich niespełnienie spowoduje ogłoszenie strajku po 28 lutego.

9 stycznia 2017 – prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawy wprowadzające reformę edukacji.

31 stycznia 2017 – inauguracja obywatelskiej inicjatywy pod hasłem „Referendum szkolne”

7 marca 2017 – decyzja ZG ZNP w sprawie przeprowadzenia 31 marca br. strajku pracowników oświaty.

08db2c253299052ec0687ec1223b4a0d

08db2c253299052ec0687ec1223b4a0d

31 marca 2017 r. odbędzie się strajk pracowników oświaty. W piątek pracownicy oświaty przyjdą do szkół, ale nie będą pracować. Strajkujemy, bo zależy nam na edukacji i przyszłości naszego zawodu!

Jak będzie wyglądał strajk?

W strajku mogą wziąć udział wszyscy pracownicy, niezależnie od przynależności związkowej. Strajk polega na zbiorowym powstrzymaniu się pracowników oświaty od wykonywania pracy. W czasie strajku pracownicy nie wykonują żadnych obowiązków wynikających ze stosunku pracy (czyli strajkujący nauczyciel nie prowadzi lekcji, zajęć wychowawczych i opiekuńczych). Strajkują także pracownicy szkolnej administracji i obsługi.

Czas trwania strajku ustalają oddziały ZNP i zależy on od typu placówki, inaczej wygląda w przedszkolach, inaczej w szkołach. Wiemy, że w wielu placówkach strajk odbędzie się w godzinach: 7.30 – 15.30. Jednak wiążące decyzje w sprawach organizacyjnych, w tym także dotyczące czasu trwania strajku, podejmują zarządy oddziałów ZNP lub działający z ich upoważnienia prezesi oddziałów ZNP.

Udział pracownika w strajku zorganizowanym zgodnie z przepisami nie może być podstawą do wyciągnięcia wobec niego jakichkolwiek konsekwencji służbowych.

Oddział ZNP nie jest zobowiązany do zorganizowania opieki dla uczniów przebywających w szkole w czasie strajku. Ten obowiązek spoczywa na dyrektorze.

Prosimy rodziców o wyrozumiałość

Cały czas prosimy rodziców o wyrozumiałość i apelujemy, by w miarę możliwości pozostawili dzieci w domu. Wiemy, że strajk może skomplikować życie rodzinne i zawodowe. Jednak to tylko jeden dzień. Tymczasem reforma edukacji spowoduje wieloletni chaos.

W imieniu strajkujących nauczycieli i pracowników oświaty prosimy o zrozumienie naszej decyzji. Dla nauczycieli decyzja o strajku jest dramatycznym i trudnym wydarzeniem. Już dzisiaj spotykamy się z dużym wsparciem ze strony rodziców, którzy również sami strajkują i protestują przeciwko reformie.

Strajk jest legalny, nasze żądania mieszczą się w zakresie spraw, o które może toczyć się spór zbiorowy. Walczymy o:

– o podwyższenie statusu zawodowego (domagamy się 10% podwyżki),

– o miejsca pracy i utrzymanie warunków pracy i płacy do 2022 r.! (ponieważ w wyniku reformy będą zwolnienia i tzw. „obniżki” etatu).

 

 

67b9b981fb39e2b2265918e676e159e0

Wiemy, że strajk może skomplikować Wam życie rodzinne i zawodowe. W imieniu strajkujących nauczycieli i pracowników oświaty proszę o zrozumienie naszej decyzji. Wspierajcie nas 31 marca!

 

Drodzy Rodzice!

W piątek, 31 marca 2017 roku pracownicy oświaty przyjdą do szkół, ale nie będą pracować. Strajkujemy, bo zależy nam na edukacji i przyszłości naszego zawodu.

Zdecydowaliśmy się na ten niełatwy dla nas – wychowawców – krok, wiedząc, że strajk pracowników oświaty może skomplikować Wam życie rodzinne i zawodowe. Jednak to będzie tylko jeden dzień. Tymczasem reforma edukacji spowoduje wieloletni chaos, bo nie polega tylko na likwidacji gimnazjów. Jej negatywne skutki odczują wszyscy: od trzylatków, dla których zabraknie miejsc w przedszkolach po uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej i gimnazjalistów. Jak podkreślają rodzice z koalicji „Nie dla chaosu w szkole”, w tej zmianie nie chodzi o dobro uczniów.

Drodzy Rodzice,

w imieniu strajkujących nauczycieli i pracowników oświaty proszę o zrozumienie naszej decyzji. Wspierajcie nas 31 marca! Bądźcie z nami!

Sławomir Broniarz /-/

Prezes ZNP

08db2c253299052ec0687ec1223b4a0d

Informujemy, że Sąd Okręgowy w Warszawie nakazał redaktorowi naczelnemu TVP INFO Piotrowi Lichocie opublikowanie sprostowania nieprawdziwych informacji dotyczących przebiegu manifestacji ZNP w dniu 19 listopada 2016 r.

Chodzi o program „Minęła dwudziesta” TVP INFO wyemitowany w dniu 19 listopada 2016 r., w którym redaktor Adrian Klarenbach zarzucił uczestnikom manifestacji popełnienie dwóch przestępstw, tj. profanację flagi oraz wyniesienie kredy ze szkoły.

Sprostowanie tych nieprawdziwych informacji powinno ukazać się w ciągu 7 dni od uprawomocnienia się wyroku (pozwanemu przysługuje wniesienie apelacji). Ponadto redaktor naczelny TVP INFO ma zapłacić koszty postępowania sądowego w wysokości 1337 zł.

 

Scan1

„[…] stanęliście Sz. Panowie i Sz. Panie do pracy w odrodzonej Polsce, do pracy odrodzenia serc, które w niewoli plugawiły i w niewoli nieraz nikczemniały. Odradzać dusze ludzkie, zmieniać człowieka, zrobić go lepszym, zrobić go potężniejszym i silniejszym, to jest Wasze zadanie. Obok pracy wojskowej, która byt nasz utrwaliła, utrwaliła swą krwią jesteście tymi, którzy w prawdziwem odrodzeniu Polski i odrodzeniu człowieka  polskiego macie największe prawo do zasługi. Życie Wasze płynęło z tej samej ciężkiej pracy w jakiej płynęło Życie żołnierskie. Życzyć Wam jedynie mogę, dziękując za przyjęcie, abyście w tej pracy mieli szczęście i powodzenie, aby te dzieci, które przez Wasze nauczycielskie ręce przechodzą o Was tak serdecznie wspominały jak chcecie łaskawie o mnie i pracy mojej wspominać […]”

                                      Józef Piłsudski Członek Honorowy
                                      Związku Nauczycielstwa Polskiego

                                      cyt. Za Szkice z Dziejów Związku
Nauczycielstwa Polskiego, Warszawa 1939

sygn.587 Józef Piłsudski

„Nauczyciel i dzieci stworzy szkołę. Dzieci bez nauczycieli, nauczyciele bez dzieci nie tworzą szkoły. Razem muszą pracować, razem biedować razem śmiać się wesoło”.

                                                                                              Józef Piłsudski

Pierwsza strona wydawnictwa pamiątkowego Siedmioklasowej Publicznej Szkoły Powszechnej
(b. Kolejowej) im. Józefa Piłsudskiego, która była prowadzona przez ZNP
z odręcznie napisanym cytatem marszałka
(Archiwum Zarządu Głównego ZNP w Warszawie)