Dzień strajku nauczycieli, minister edukacji postanowiła spędzić w Edynburgu biorąc udział w międzynarodowej konferencji nt. zawodu nauczyciela. Na Międzynarodowy Szczyt o Zawodzie Nauczyciela (Summit on The Teaching Profession) minister pojechała jako reprezentant Kraju o największym poziomie nauczania. Pochwali się tam wynikami nauczycieli szkół, które właśnie niszczy swoimi nieodpowiedzialnymi decyzjami.

Zanim doszło do ogłoszenia przez ZNP strajku szkolnego, a wcześniej rozpoczęcia sporu zbiorowego, Związek Nauczycielstwa Polskiego przez wiele miesięcy prowadził protest w obronie polskiej szkoły i praw pracowników oświaty zagrożonych w związku z wprowadzaną reformą edukacji:

27 czerwca 2016r – pikieta ZNP w Toruniu podczas podsumowania organizowanych przez MEN debat „Uczeń, Rodzic , Nauczyciel – Dobra Zmiana” Związek protestował m.in. przeciwko pozornym konsultacjom społecznym jakie prowadził resort edukacji. Przygotowany przez MEN kalendarz debat przeprowadzonych w 16 województwach, był w kolizji z przyjętą przez szkoły organizacją roku szkolnego (sprawdziany szóstoklasisty, egzaminy gimnazjalne, matury / egzaminy zawodowe – wykluczały udział w debatach wielu nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek oświatowych)

24 sierpnia 2016 – zawiązała się Koalicja „NIE dla chaosu w szkole”. Oprócz ZNP koalicję tworzą: instytucje, organizacje, ruchy społeczne rodzice i nauczyciele, którym leży na sercu dobro dzieci i młodzieży oraz wysoka jakość edukacji. Według koalicji polska szkoła nie potrzebuje rewolucji ale mądrych i przemyślanych zmian.

18 października 2016 – Zarząd Główny ZNP postanawia rozpocząć ogólnopolską akcję protestacyjną Związku z powodu: demontaży systemu oświaty, groźby wielotysięcznych zwolnień w oświacie, braku wzrostu i nakładów finansowych państwa na edukacje.

10 października 2016 – odbyły się pikiety ZNP przed Urzędami Wojewódzkimi w 16 województwach, jako przedstawicielstwami rządu w terenie.

17 października 2016 – ZNP negatywnie zaopiniował projekty ustaw dotyczących reformy edukacji (Prawo oświatowe i przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe) oraz zaproponował liczne podwyżki.

28 października 2016 – inauguracja akcji Związku w obronie gimnazjów „Nie likwidujcie naszego gimnazjum!”

listopad 2016 – Nadzwyczajne spotkanie prezesów największych oddziałów ZNP w Warszawie, spotkania z dyrektorami, nauczycielami i rodzicami w całym kraju.

9 listopada 2016 – Debata w ZG ZNP na tematy konsekwencji reformy edukacji z udziałem Macieja Jakubowskiego (Evidence Institute), Agnieszki Dziemianowicz – Bąk (Razem), Marka Pleśniara (OSKKO) i Sławomira Broniarza (ZNP). Jednocześnie w całym kraju ogniwa ZNP organizowały spotkania i debaty w swoich społecznościach lokalnych.

15 i 19 listopada 2016 – zwołana przez ZNP Ogólnopolska Manifestacja Pracowników Oświaty w Warszawie, w której wzięli udział także rodzice, samorządowcy i członkowie organizacji pozarządowych (ponad 50 tys. uczestników)

19 grudnia 2016 – pikieta przed Pałacem Prezydenckim, wniosek o zawetowanie ustaw o reformie oświaty.

20 grudnia 2016 – ZG ZNP zdecydował o rozpoczęciu procedur zmierzających do wszczęcia sporu zbiorowego ze wszystkim szkołami i placówkami objętymi działaniami Związku.

styczeń – luty 2017 – oddziały ZNP występują do pracodawców (dyrektora szkoły lub placówki oświatowej) z takimi samymi żądaniami w całym kraju, uprzedzając, że ich niespełnienie spowoduje ogłoszenie strajku po 28 lutego.

9 stycznia 2017 – prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawy wprowadzające reformę edukacji.

31 stycznia 2017 – inauguracja obywatelskiej inicjatywy pod hasłem „Referendum szkolne”

7 marca 2017 – decyzja ZG ZNP w sprawie przeprowadzenia 31 marca br. strajku pracowników oświaty.

08db2c253299052ec0687ec1223b4a0d

08db2c253299052ec0687ec1223b4a0d

31 marca 2017 r. odbędzie się strajk pracowników oświaty. W piątek pracownicy oświaty przyjdą do szkół, ale nie będą pracować. Strajkujemy, bo zależy nam na edukacji i przyszłości naszego zawodu!

Jak będzie wyglądał strajk?

W strajku mogą wziąć udział wszyscy pracownicy, niezależnie od przynależności związkowej. Strajk polega na zbiorowym powstrzymaniu się pracowników oświaty od wykonywania pracy. W czasie strajku pracownicy nie wykonują żadnych obowiązków wynikających ze stosunku pracy (czyli strajkujący nauczyciel nie prowadzi lekcji, zajęć wychowawczych i opiekuńczych). Strajkują także pracownicy szkolnej administracji i obsługi.

Czas trwania strajku ustalają oddziały ZNP i zależy on od typu placówki, inaczej wygląda w przedszkolach, inaczej w szkołach. Wiemy, że w wielu placówkach strajk odbędzie się w godzinach: 7.30 – 15.30. Jednak wiążące decyzje w sprawach organizacyjnych, w tym także dotyczące czasu trwania strajku, podejmują zarządy oddziałów ZNP lub działający z ich upoważnienia prezesi oddziałów ZNP.

Udział pracownika w strajku zorganizowanym zgodnie z przepisami nie może być podstawą do wyciągnięcia wobec niego jakichkolwiek konsekwencji służbowych.

Oddział ZNP nie jest zobowiązany do zorganizowania opieki dla uczniów przebywających w szkole w czasie strajku. Ten obowiązek spoczywa na dyrektorze.

Prosimy rodziców o wyrozumiałość

Cały czas prosimy rodziców o wyrozumiałość i apelujemy, by w miarę możliwości pozostawili dzieci w domu. Wiemy, że strajk może skomplikować życie rodzinne i zawodowe. Jednak to tylko jeden dzień. Tymczasem reforma edukacji spowoduje wieloletni chaos.

W imieniu strajkujących nauczycieli i pracowników oświaty prosimy o zrozumienie naszej decyzji. Dla nauczycieli decyzja o strajku jest dramatycznym i trudnym wydarzeniem. Już dzisiaj spotykamy się z dużym wsparciem ze strony rodziców, którzy również sami strajkują i protestują przeciwko reformie.

Strajk jest legalny, nasze żądania mieszczą się w zakresie spraw, o które może toczyć się spór zbiorowy. Walczymy o:

– o podwyższenie statusu zawodowego (domagamy się 10% podwyżki),

– o miejsca pracy i utrzymanie warunków pracy i płacy do 2022 r.! (ponieważ w wyniku reformy będą zwolnienia i tzw. „obniżki” etatu).

 

 

67b9b981fb39e2b2265918e676e159e0

Wiemy, że strajk może skomplikować Wam życie rodzinne i zawodowe. W imieniu strajkujących nauczycieli i pracowników oświaty proszę o zrozumienie naszej decyzji. Wspierajcie nas 31 marca!

 

Drodzy Rodzice!

W piątek, 31 marca 2017 roku pracownicy oświaty przyjdą do szkół, ale nie będą pracować. Strajkujemy, bo zależy nam na edukacji i przyszłości naszego zawodu.

Zdecydowaliśmy się na ten niełatwy dla nas – wychowawców – krok, wiedząc, że strajk pracowników oświaty może skomplikować Wam życie rodzinne i zawodowe. Jednak to będzie tylko jeden dzień. Tymczasem reforma edukacji spowoduje wieloletni chaos, bo nie polega tylko na likwidacji gimnazjów. Jej negatywne skutki odczują wszyscy: od trzylatków, dla których zabraknie miejsc w przedszkolach po uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej i gimnazjalistów. Jak podkreślają rodzice z koalicji „Nie dla chaosu w szkole”, w tej zmianie nie chodzi o dobro uczniów.

Drodzy Rodzice,

w imieniu strajkujących nauczycieli i pracowników oświaty proszę o zrozumienie naszej decyzji. Wspierajcie nas 31 marca! Bądźcie z nami!

Sławomir Broniarz /-/

Prezes ZNP

08db2c253299052ec0687ec1223b4a0d

Informujemy, że Sąd Okręgowy w Warszawie nakazał redaktorowi naczelnemu TVP INFO Piotrowi Lichocie opublikowanie sprostowania nieprawdziwych informacji dotyczących przebiegu manifestacji ZNP w dniu 19 listopada 2016 r.

Chodzi o program „Minęła dwudziesta” TVP INFO wyemitowany w dniu 19 listopada 2016 r., w którym redaktor Adrian Klarenbach zarzucił uczestnikom manifestacji popełnienie dwóch przestępstw, tj. profanację flagi oraz wyniesienie kredy ze szkoły.

Sprostowanie tych nieprawdziwych informacji powinno ukazać się w ciągu 7 dni od uprawomocnienia się wyroku (pozwanemu przysługuje wniesienie apelacji). Ponadto redaktor naczelny TVP INFO ma zapłacić koszty postępowania sądowego w wysokości 1337 zł.

 

Scan1

„[…] stanęliście Sz. Panowie i Sz. Panie do pracy w odrodzonej Polsce, do pracy odrodzenia serc, które w niewoli plugawiły i w niewoli nieraz nikczemniały. Odradzać dusze ludzkie, zmieniać człowieka, zrobić go lepszym, zrobić go potężniejszym i silniejszym, to jest Wasze zadanie. Obok pracy wojskowej, która byt nasz utrwaliła, utrwaliła swą krwią jesteście tymi, którzy w prawdziwem odrodzeniu Polski i odrodzeniu człowieka  polskiego macie największe prawo do zasługi. Życie Wasze płynęło z tej samej ciężkiej pracy w jakiej płynęło Życie żołnierskie. Życzyć Wam jedynie mogę, dziękując za przyjęcie, abyście w tej pracy mieli szczęście i powodzenie, aby te dzieci, które przez Wasze nauczycielskie ręce przechodzą o Was tak serdecznie wspominały jak chcecie łaskawie o mnie i pracy mojej wspominać […]”

                                      Józef Piłsudski Członek Honorowy
                                      Związku Nauczycielstwa Polskiego

                                      cyt. Za Szkice z Dziejów Związku
Nauczycielstwa Polskiego, Warszawa 1939

sygn.587 Józef Piłsudski

„Nauczyciel i dzieci stworzy szkołę. Dzieci bez nauczycieli, nauczyciele bez dzieci nie tworzą szkoły. Razem muszą pracować, razem biedować razem śmiać się wesoło”.

                                                                                              Józef Piłsudski

Pierwsza strona wydawnictwa pamiątkowego Siedmioklasowej Publicznej Szkoły Powszechnej
(b. Kolejowej) im. Józefa Piłsudskiego, która była prowadzona przez ZNP
z odręcznie napisanym cytatem marszałka
(Archiwum Zarządu Głównego ZNP w Warszawie)

31 marca przychodzimy do szkoły, ale nie pracujemy. Strajkujemy, bo zależy nam na edukacji
i przyszłości naszego zawodu!

Koleżanki, Koledzy!

Stoimy przed ogromnym wyzwaniem zawodowym i obywatelskim: ostatniego dnia marca odbędzie się w całej Polsce strajk pracowników oświaty. Zawsze z uznaniem patrzyliśmy na inne grupy zawodowe, protestujące w tej formie: górników, pielęgniarki, lekarzy. Walczmy teraz o nasze prawa, bo nikt inny za nas tego nie zrobi!

Od kilku lat polska szkoła jest nieustannie reformowana i marzeniem każdego z nas jest rok spokojnej pracy. Niestety, reforma edukacji minister Anny Zalewskiej funduje wszystkim – uczniom i rodzicom, nauczycielom, pracownikom szkolnej administracji i obsługi, dyrektorom i organom prowadzącym – pięcioletni chaos, skutkujący pogorszeniem warunków nauki i pracy.

Teraz, kiedy wyczerpały się wszystkie inne możliwości, sięgamy po ostatni element sporu zbiorowego: strajk pracowników oświaty. Stawką tego sporu jest nasza przyszłość. Walczymy o:

– miejsca pracy! W ciągu pięciu lat reforma edukacji może spowodować zwolnienia, dlatego żądamy niedokonywania wypowiedzeń stosunków pracy do 2022 roku;

–  podwyższenie statusu zawodowego! Domagamy się wzrostu wynagrodzenia, bo od pięciu lat nie było podwyżek w oświacie. Sytuacja może się jeszcze pogorszyć, ponieważ ministerstwo edukacji proponuje likwidację tzw. średnich wynagrodzeń i niektórych dodatków. Być może czeka nas obniżka płac;

– utrzymanie warunków pracy i płacy! W wyniku reformy każdy może stracić zatrudnienie na obecnych zasadach, dlatego żądamy niedokonywania – na niekorzyść – zmian warunków pracy do 2022 roku.

Nasze działania podjęte w ramach sporu zbiorowego są legalne i zgodne z prawem!

Wiem, że dla nauczycieli, wychowawców i pracowników oświaty decyzja o strajku nie jest łatwa, ale dziś są z nami rodzice, którzy również protestują przeciwko złym zmianom w edukacji. Wspierają nas samorządowcy, którzy z przerażeniem patrzą na koszty finansowe i społeczne reformy Anny Zalewskiej. Bądźmy solidarni 31 marca 2017 roku. Bądźmy tego dnia razem!

31 marca przychodzimy do szkoły, ale nie pracujemy. Strajkujemy, bo zależy nam na edukacji
i przyszłości naszego zawodu! Czas na strajk pracowników oświaty!

 

Sławomir Broniarz /-/

Prezes ZNP

 

 

 

Związek Nauczycielstwa Polskiego przedstawia poniżej opinię dotyczącą propozycji Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie: * finansowania oświaty – podziału części oświatowej subwencji ogólnej, * nowego modelu finansowania wynagrodzeń nauczycieli.

 1. Wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec modelu finansowania oświaty, który zabezpiecza w subwencji oświatowej środki na pokrycie pełnych kosztów wynagrodzeń nauczycieli realizujących ramowe plany nauczania, z wyłączeniem nauczycieli specjalistów, nauczycieli świetlic i bibliotek.
 2. Opowiadamy się za wprowadzenie już w roku szkolnym 2018/2019 tzw. wagi premiującej szkoły, w których nie ma zmianowości. Zaproponowany przez MEN termin przypadający w roku 2020, to okres kumulacji roczników, dlatego w wielu przypadkach przepis regulujący tę kwestię będzie przepisem martwym.
 3. Podtrzymujemy stanowisko wyrażone w inicjatywie obywatelskiej dotyczącej finansowania wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi z budżetu państwa, co oznacza w praktyce stworzenie innego modelu finansowania oświaty. Jeżeli inicjatywa ta, która zgodnie z decyzją Sejmu RP została przesłana do komisji, zostanie przez większość parlamentarną odrzucona, domagamy się, aby subwencja oświatowa pokrywała pełne koszty wynagrodzeń wszystkich nauczycieli, a nie tylko nauczycieli realizujących ramowe plany nauczania.
 4. Odrzucamy projekt odejścia od tzw. średnich wynagrodzeń.
 5. Odrzucamy propozycję wypłacania dodatku uzupełniającego tylko w przypadku nieosiągnięcia wysokości rocznych środków z puli środków rozliczanych w ramach samorządu.
 6. Zdecydowanie odrzucamy propozycję przyznawania dodatku motywacyjnego z dołu, a nie jak dotychczas z góry.
 7. Sprzeciwiamy się zamianie dodatku motywacyjnego na dodatek premiowy.
 8. Zdecydowanie sprzeciwiamy się zwiększeniu wynagrodzenia kosztem zmniejszenia lub eliminacji dodatków socjalnych (zfśs, dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, zasiłek na zagospodarowanie).
 9. Akceptujemy propozycję wypłacania wynagrodzeń z dołu, a nie z góry, pod warunkiem zabezpieczenia w danym roku dodatkowego wynagrodzenia w pełnej wysokości.

Związek Nauczycielstwa Polskiego w dalszym ciągu podtrzymuje żądanie o znacznym wzroście wynagrodzenia zasadniczego. Domagamy się zwiększenia udziału płacy zasadniczej w ogólnym wynagrodzeniu.

O co walczymy?

 • O podwyższenie naszego statusu zawodowego! Domagamy się 10 proc. podwyżki wynagrodzenia zasadniczego oraz wzrostu udziału płacy zasadniczej w ogólnym wynagrodzeniu.
  Od pięciu lat nie było podwyżek w oświacie! Obecnie ministerstwo edukacji przygotowuje nowy system wynagradzania nauczycieli, proponując likwidację tzw. średnich wynagrodzeń i niektórych dodatków. To może oznaczać zmniejszenie płac nauczycieli, czyli czeka nas obniżka wynagrodzeń!
 • O nasze miejsca pracy! Żądamy niedokonywania wypowiedzeń stosunków pracy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych do 31 sierpnia 2022 r.
  W ciągu następnych pięciu lat reforma edukacji może spowodować ogromne zwolnienia w oświacie! Ostrzegamy, że mogą one dotknąć zarówno nauczycieli (wszystkich typów szkół, a nie tylko gimnazjów), jak i pracowników niepedagogicznych.
 • O utrzymanie warunków pracy i płacy! Żądamy niedokonywania na niekorzyść pracowników zmian warunków pracy do 31 sierpnia 2022 r
  Ponieważ w wyniku reformy edukacji każdy pracownik oświaty może stracić zatrudnienie na dotychczasowych zasadach!

Nasze żądania mieszczą się w zakresie spraw, o które może toczyć się spór zbiorowy. Działania ZNP podjęte w ramach sporu zbiorowego są legalne i właściwie realizują zapisy ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych!