Protestując przeciwko nieodpowiedzialnym decyzjom polityków rodzice 10 marca br. postanowili pozostawić swoje dzieci w domu. Protestują, ponieważ:

 • Roczniki uczniów 2003 – 2005 spotkają się w 2019 roku podczas rekrutacji do szkół średnich. Będzie ich w sumie 720 tys., czyli o 280 tys więcej niż w roku 2010.
 • Podstawa programowa została napisana w ekspresowym tempie przez „anonimowe i niekompetentne osoby”, które chcą „zmuszać nasze dzieci do pamięciowego utrwalania jeszcze większej ilości nikomu niepotrzebnego materiału”.
 • Reforma, to kosztowne przedsięwzięcie – budżet Państwa wyda na nią setki milionów złotych, kolejne setki milionów wygospodarują samorządy.
 • Część szkół zostanie przepełniona, co zmusi kształcenia na dwie zmiany.
 • Budynki po likwidowanych gimnazjach nie są dostosowane do potrzeb młodszych uczniów – chodzi o sale lekcyjne, toalety, stołówki.
 • Zmiany organizacyjne spowodują, że „cała oświata przez kolejne lata będzie skupiała się na wdrożeniu i przetrwaniu reformy, zamiast na zwiększeniu efektywności i jakości kształcenia naszych dzieci”.

31 stycznia br. został powołany piętnastoosobowy Komitet referendalny. Przedstawiciele organizacji, ugrupowań i ruchów, które przystąpiły do komitetu, podpisali „Deklaracje na rzecz przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum z inicjatywy obywateli w sprawie reformy systemu oświaty”. Pytanie, które chcemy zadać obywatelom w referendum, brzmi: „Czy jest Pani / Pan przeciw reformie edukacji którą rząd wprowadza od 1 września 2017 roku?” Zbiórka podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum już trwa. Naszym celem jest zebranie co najmniej 500 tys. podpisów pod wnioskiem, który zgodnie z art. 63 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o referendum ogólnopolskim, zostanie przekazany do Marszałka Sejmu RP.

 • Pod wnioskiem mogą podpisywać się wszyscy obywatele polscy posiadający prawa wyborcze. Mogą to być rodzice, dziadkowie, znajomi, sąsiedzi i wszyscy, którym dobro polskiej edukacji jest szczególnie bliskie.
 • Podpis pod wnioskiem jest ważny pod warunkiem wpisania numeru PESEL. Dane na liście są zgodne z wymogami przepisu o referendum ogólnopolskim.
 • Referendum jest ogólnokrajowe, dlatego listy do zbierania podpisów są takie same na terenie całego kraju.
 • Listy do zbierania podpisów są ważne wyłącznie bez dopisków, pieczątek itp.
 • Liczą się tylko listy z podpisami odręcznymi
 • Kiedy na liście jeden z podpisów został skreślony, a pozostałe podpisy zawierają wszystkie wymagane dane, taka lista jest ważna. W przypadku jeśli ktoś chce wycofać swoje poparcie dla wniosku, może przekreślić swój podpis.
 • Podpisane listy należy wysłać na adres ogniwa ZNP lub sztabu (patrz: www.referendum-szkolne.pl)
 • Dostęp do listy będą miały tylko wyznaczone osoby. Po zliczeniu podpisów listy trafią do Sejmu, gdzie ponownie zostaną przeliczone, a następnie komisyjnie zniszczone.
 • Zebranie pod wnioskiem co najmniej 500 tys. podpisów nie gwarantuje, że Sejm zdecyduje o przeprowadzeniu referendum. Dlatego naszym głównym zadaniem jest zebranie takiej liczby podpisów, aby posłom trudno było zagłosować przeciw referendum. Nasze podpisy mają swoja moc i politycy nie mogą ich zlekceważyć.

Możemy zatrzymać niedobrą reformę edukacji!

Wniosek – Referendum Szkolne

Zarząd Oddziału ZNP Kraków – Śródmieście zdecydowanie sprzeciwia się wysokościom stawek wynagrodzenia dla nauczycieli proponowanych przez MEN  w porozumieniu z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dołączona do projektu tabela wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego obrazuje różnicę podwyżki wynagrodzenia obowiązującego od roku 2012 w kwotach od 20 złotych brutto do najwyższej podwyżki 40 złotych brutto dla nauczyciela dyplomowanego (magistra z przygotowaniem pedagogicznym)!

Ostatnia podwyżka płac dla nauczycieli miała miejsce w 2012 roku. Nauczyciele są jedną z najlepiej wykształconych grup zawodowych, nieustannie dokształcających się aby spełnić wszystkie wymogi związane z pracą we współczesnej szkole. Czy zaproponowane podwyżki są formą wyrażenia szacunku Ministerstwa dla nauczycieli?

Zarząd Oddziału ZNP Kraków – Śródmieście sprzeciwił się proponowanej 1,3% podwyżce, jaka została zapisana w projektach zapisów „Prawa Oświatowego” i nadal podtrzymuje swoją opinię, że takie kwoty zwyżki płac nauczycielskich są tylko formą obrażania naszej grupy zawodowej.

nowe wynagrodzenia
Poniżej umieszczono bieżącą tabelę wynagrodzeń obowiązującą do 1 września 2012 – 31 grudnia 2016

wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego

 1. Dopuszczalne jest żądanie w sporze zbiorowym niedokonywania w okresie do 31 sierpnia 2022 roku wypowiedzeń stosunków pracy nauczycieli, wychowawców, innych pracowników pedagogicznych i pracowników niebędących nauczycielami. Spór zbiorowy w obronie miejsc pracy jest również dopuszczalny w stosunku do osób, do których nie stosuje się procedury zwolnień grupowych.
 2. Oddziały ZNP domagają się również niedokonywania przez pracodawców w okresie do 31 sierpnia 2022 roku jednostronnych zmian warunków pracy na niekorzyść pracowników i niedokonywania zmian podmiotowych w stosunkach pracy nauczycieli, wychowawców, innych pracowników pedagogicznych i pracowników niebędących nauczycielami. W literaturze przedmiotu przyjmuje się, że „sens sporów zbiorowych wyraża się w zgłaszaniu przez pracowników żądań, które zmierzają do zaspokojenia ich interesów, polegających na korzystniejszym ukształtowaniu ich uprawnień bez ryzyka rozwiązania indywidualnych stosunków pracy”.*
 3. Trzecie, żądanie struktur związkowych odnosi się do  podwyższenia wynagrodzeń pracowników. „Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych nie zawiera żadnych unormowań, które mogłyby stanowić podstawę do uzależnienia wytaczania sporów zbiorowych przez pracowników od metod finansowania płac oraz od technik podejmowania decyzji w sprawach odnoszących się do uwzględnienia żądań pracowników zaangażowanych w spór zbiorowy”.**
 4. Kolejne żądanie Związku dotyczące wzrostu od 1 stycznia 2017 roku udziału wynagrodzenia zasadniczego w ogólnym wynagrodzeniu nauczycieli, wychowawców, innych pracowników pedagogicznych i pracowników niebędących nauczycielami również mieści się w zakresie sporu zbiorowego. Zdaniem J. Żołyńskiego „warunki płacy również nie zostały zdefiniowane w ustawie o sporach zbiorowych. Nie budzi jednak wątpliwości, że do takiej kategorii należy zaliczyć:
  – tworzenie i podział środków przeznaczonych na fundusz płac,
  – tworzenie regulaminów płacowych (regulaminów wynagrodzeń, premiowania, nagród),
  – ustalenie struktur wynagrodzeń,
  – tworzenie układów zbiorowych pracy,
  – zasady wartościowania pracy”.***
 5. Żądania ZNP kierowane są do pracodawców, ponieważ zgodnie z art. 1 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych spór zbiorowy prowadzony jest z pracodawcą lub pracodawcami. Pracodawca (szkoła, placówka oświatowa oraz ich zespoły, reprezentowana przez dyrektora)ma obowiązek niezwłocznego przystąpienia do rokowań, ponieważ zgłoszenie sporu zbiorowego spełnia wymagania wynikające z art. 7 ust. 1 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych – swoim zakresem obejmuje sprawy określone w art. 1 tej ustawy.
 6. ZNP nie prowadzi sporu zbiorowego z rządem. Należy jednak zaznaczyć, że zdaniem części ekspertów zbiorowego prawa pracy i taki spór byłby legalny. Jak wskazuje Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu orzeczenia z 24 lutego 1997 r., sygn. K 19 / 96 „możliwe jest też wykorzystanie strajku, który – choć formalnie skierowany przeciwko >>bezpośrednim pracodawcom<< – nie będzie bez wpływu na rokowania związków zawodowych z ministrem prowadzone w trybie Kodeksu pracy. Tego typu sytuacje nie są obce praktyce życia społecznego”.
 7. Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych każdy, kto w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełniona funkcją przeszkadza we wszczęciu lub prowadzeniu w sposób zgodny z prawem sporu zbiorowego lub nie dopełnia obowiązków określonych w tej ustawie podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.
Opracowano na podstawie uzasadnienia zawartego w liście prezesa ZNP z 19 stycznia br. do nauczycielek, nauczycieli, pracownic i pracowników oświaty, członkiń i członków Związku.
*J. Żołyński „Pracodawca a związki zawodowe. Wybrane problemy zbiorowego prawa pracy. Zagadnienia prawne w pytaniach i odpowiedziach, wzory pism” Warszawa 2011, s. 33 – 34, 83 – 84
** J. Wratny (red.), K. Walczak (red.)”Zbiorowe prawo pracy. Komentarz”, Warszawa 2009
***J. Żołyński „Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Komentarz. Wzory pism”, WKP 2012
 1. Nauczyciele gimnazjów
  Zgodnie z przyjętymi regulacjami nauczyciele gimnazjów staną się nauczycielami szkoły podstawowej, ale wbrew zapewnienia rządu likwidacja gimnazjów będzie mogła prowadzić do rozwiązywania stosunków pracy.
  Wynika to wprost z zapisów ustawy wprowadzającej reformę oświaty (Prawo Oświatowe).
 • W roku szkolnym 2017 / 2018 lub 2018 / 2019 nauczyciela gimnazjum zatrudnionego na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony, którego dalsze zatrudnienie w gimnazjum nie jest możliwe ze względu na zmiany organizacyjne powodujące wygaszenie kształcenia w gimnazjum:
  – przenosi się w stan nieczynny (który wygaśnie po upływie 6 miesięcy)
  – rozwiązuje się z nim stosunek pracy, jeżeli nauczyciel nie wyrazi zgody na przeniesienie w stan nieczynny.
 • W roku szkolnym 2018 / 2019 z nauczycielami gimnazjów zatrudnionymi na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony, których dalsze zatrudnienie nie jest możliwe ze względu na zmiany organizacyjne powodujące wygaszenie kształcenie w gimnazjum, rozwiązuje się stosunek pracy.

Zatem już w roku szkolnym 2017 / 2018 występuje możliwość rozwiązania nauczycielskiego stosunku pracy jeżeli, ze względu na zmiany organizacyjne powodujące wygaszenie kształcenia w gimnazjum, którego dalsze zatrudnienie w gimnazjum nie jest możliwe.

 • W okresie od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w innej szkole przez nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć wymaga uzyskania pisemnej zgody dyrektora szkoły wskazanej jako podstawowe  miejsce zatrudniania. Brak zgody może doprowadzić do rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem z końcem roku szkolnego za trzymiesięcznym wypowiedzeniem.

2. Nauczyciele szkół podstawowych
Reforma oświaty wywoływać będzie zmiany organizacyjne szkół podstawowych, jak i zmiany planu nauczania. Są to przesłanki do rozwiązywania stosunku pracy z nauczycielem w trybie art. 20 KN. Takie wypowiedzenia mogą nastąpić na zasadach ogólnych już w pierwszym roku reformy.

3. Pracownicy niepedagogiczni (nie samorządowi)
Z pracownikami niebędącymi nauczycielami (np. asystentami nauczyciela, mistrzami w zawodzie), których w roku szkolnym 2017 / 2018 lub 2018 / 2019 dalsze zatrudnienie nie jest możliwe ze względu na zmiany organizacyjne powodujące wygaszenie kształcenia w gimnazjum, rozwiązuje się stosunek pracy na zasadach określonych w Kodeksie Pracy.

Ponadto art. 229 ustawy przepisy wprowadzające Prawo Oświatowe mówi, że „W latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 do nauczycieli, o których mowa w art. 227 ust. 1 i 2 oraz art. 228 ust. 1 nie stosuje się art. 20 ustawy – Karta Nauczyciela”.

W związku z podjętą przez prezydenta Andrzeja Dudę  decyzją odnośnie likwidacji gimnazjów Związek Nauczycielstwa Polskiego przygotowuje się do wejścia w spór zbiorowy oraz inicjuje ruch na rzecz ogólnopolskiego referendum w sprawie ustroju szkolnego.

Przy podpisaniu przez prezydenta ustawy wprowadzającej Prawo Oświatowe oraz ustawy Prawo Oświatowe, zadecydowały jedynie względy polityczne a nie merytoryczne. Ustawa została podpisana pomimo krytycznych głosów nie tylko ZNP ale również wielu innych organizacji społecznych, ekspertów edukacyjnych, środowisk naukowych, rodziców a także samorządów. Według ZNP „nie takiej reformy potrzebuje polska szkoła”. Reforma Anny Zalewskiej jest nieuzasadniona i nieprzemyślana, wprowadza wieloletni chaos organizacyjny i programowy, naraża dziesiątki tysięcy nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi na utratę pracy, a koszt jej wdrożenia poniosą samorządy (tylko w dwóch pierwszych latach wyniesie 985 mln. zł)”  

swieta

Zdrowych, spokojnych pełnych optymizmu na lepsze jutro
Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku 2016,
składa Zarząd Oddziału ZNP Kraków – Śródmieście

20 grudnia 2016 roku Zarząd Główny ZNP podjął decyzję o rozpoczęciu procedury sporu zbiorowego, która jest niezbędna formalnie do przeprowadzenia akcji strajkowych w szkołach i placówkach oświatowych na terenie całego kraju. Sam strajk jest ostatnim elementem sporu zbiorowego! Przyczyną podjętych decyzji jest niespełnienie przez stronę ministerialna postulatów, których domagał się ZNP:

 • wycofania uchwalonych przez Parlament zmian systemowych dotyczących ustroju szkolnego;
 • zwiększenia nakładów na oświatę w tym podwyżki wynagrodzeń pracowników oświaty

Ze względu na wieloetapowość  sporu zbiorowego oraz ferie zimowe przypadające w okresie styczeń – luty, ewentualne powstrzymanie się od pracy nauczycieli oraz pracowników szkolnej administracji i obsługi – jednocześnie w całym kraju – jest możliwe dopiero po 28 lutego 2017 roku (nie wyklucza, to jednak, że poszczególne szkoły nie mogą strajkować wcześniej)

Informujemy, że zbiórka uczestników Manifestacji „Nie dla chaosu w edukacji” wyjeżdżających  do Warszawy z Oddziału ZNP Kraków Śródmieście odbędzie się 19 listopada o godzinie 05:15 na Parkingu Centrum ul. Karmelicka. Planowany wyjazd do Warszawy o godzinie 05:30. Autokary będą oznakowane Logo ZNP oraz nazwą Oddziału Kraków Śródmieście.