Nowy system wynagradzania nauczycieli, wydłużona ścieżka awansu zawodowego, likwidacja niektórych dodatków socjalnych, ograniczenie dostępu do urlopów dla podratowania zdrowia – to tylko części zmian, jakie minister edukacji Anna Zalewska chce wprowadzić do Karty Nauczyciela.

12 września kontrowersyjny projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych został przyjęty przez rząd. Według autorów projektu dokument ten ma porządkować system finansowania oświaty, a „wprowadzone rozwiązania wychodzą naprzeciw oczekiwaniom samorządów terytorialnych i nauczycieli”. To fałsz, ponieważ nowa ustawa ma wprowadzić szereg zmian w statusie zawodowym nauczycieli, które Związek Nauczycielstwa Polskiego zaopiniował negatywnie jako niekorzystne dla naszego środowiska.

Likwidacja dodatków i uprawnień. MEN chce za pomocą tej ustawy zlikwidować prawie wszystkie uprawnienia znajdujące się w art. 54 Karty Nauczyciela. Stracą najmniej uposażeni, czyli nauczyciele którzy przeszli na emeryturę, rentę lub świadczenie kompensacyjne. Ocaleje jedynie dodatek wiejski. Zlikwidowany zostanie także zasiłek na zagospodarowanie (art. 61 KN)

Awans zawodowy – Ministerstwo postanowiło wydłużyć ścieżkę awansu zawodowego nauczycieli z obecnych 10 lat do 15 ( w wyjątkowych przypadkach będzie można ją wydłużyć nawet do 18 lat lub skrócić do 12). Staż na nauczyciela kontraktowego zostanie wydłużony z dziewięciu miesięcy do roku i dziewięciu miesięcy. Z dwóch do trzech lat wydłuży się okres pracy niezbędny do rozpoczęcia stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz z roku do czterech – okres pracy konieczny do rozpoczęcia stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego. Jeżeli nauczyciele będą później awansować, to automatycznie będą zarabiać mniej, niż gdyby awansowali w obecnym trybie.

Wynagrodzenie wypłacane „z dołu” – Projekt ustawy przewiduje zmianę sposobu wypłacania nauczycielom wynagradzania – system wynagrodzeń „z góry” zostanie zmieniony na system „wynagrodzeń z dołu”.

Dodatek za wyróżniającą ocenę pracy – dla nielicznych. Nowy dodatek ma przysługiwać nauczycielowi dyplomowanemu z co najmniej trzyletnim okresem pracy w szkole na tym stanowisku. Nauczyciel otrzyma dodatek tylko w okresie, w którym jego praca była oceniana jako wyróżniająca, czyli maksymalnie trzy lata. Po raz pierwszy ma zostać wypłacony dopiero 1 września 2020 i na początku wyniesie 95 zł. Od 1 września 2022 r. wynieść 507 zł. Dodatek trafi do co trzeciego nauczyciela dyplomowanego. Według ZNP taki dodatek już od 1 stycznia 2018 r. powinni otrzymać wszyscy nauczyciele, którzy uzyskają wyróżniającą ocenę pracy, niezależnie od posiadanego stopnia awansu zawodowego.

Ograniczenie urlopów zdrowotnych – MEN postanowiło poważnie ograniczyć możliwość korzystania z urlopów dla podratowania zdrowia. Dziś dyrektor udziela nauczycielowi urlopu dla podratowania zdrowia na podstawie orzeczenia lekarza, który go leczy. Po zmianach, orzekać o potrzebie udzielenia urlopu będzie mógł lekarz medycyny pracy. Jak zapisano, urlop ten będzie udzielany m.in. „w celu  zaleconego leczenia choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy odgrywają istotną rolę”. Urlop na dotychczasowych zasadach ma przysługiwać wyłącznie do 31 grudnia 2017 roku!

Nowe zasady oceniania nauczycieli – MEN opracowało szczegółowy wykaz kryteriów oceniania pracy nauczycieli – oddzielne mają dotyczyć nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Na podstawie tych kryteriów dyrektorzy szkół i placówek napiszą własne regulaminy oceniania.

Wśród innych zmian projekt wprowadza określenie pensum nauczyciela pedagoga, logopedy, psychologa i doradczy zawodowego (z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradni) w wymiarze 22 godzin. Natomiast wymiar pensum tzw. nauczyciela wspomagającego ma wynieść 20 godzin. ZNP postulował, by było to odpowiednio 20 i 18 godzin.

 

Historia kołem się toczy – Jakże aktualne do dzisiejszej sytuacji oświatowej słowa wypowiedział
Stanisław Nowak w roku 1929

Ikonografia 53 2

[…] Musimy pamiętać, że mamy licznych wrogów, którzy z zawiścią patrzą na zamożność naszego Związku. Sprawa ustroju szkolnictwa powszechnego jeszcze nie załatwiona – musimy wygrać tę sprawę ale do wygrania potrzeba jednolitego frontu [..]

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Oświatowa „Solidarność” prowadzi jednostronne negocjacje z rządem w sprawie nowego systemu wynagradzania nauczycieli. Przewodniczący „Solidarności” Ryszard Proksa deklaruje, że za cenę niewielkiego wzrostu wynagrodzeń jego związek jest w gotów zgodzić się na likwidację nauczycielskich „przywilejów”.

Rozumiemy, że liderzy „Solidarności” – oprócz likwidacji części składników wynagrodzenia – chcą również dokonać niekorzystnych zmian w zakresie stosunków służbowych nauczycieli, w tym między innymi dotychczasowych podstaw zatrudniania i zwalniania, awansu zawodowego, czasu pracy czy przysługujących nauczycielom urlopów.

Działania oświatowej „Solidarności” Związek Nauczycielstwa Polskiego uważa za skrajnie szkodliwe. Nazywanie nauczycielskich uprawnień „przywilejami” to próba wykreowania w społeczeństwie nieprawdziwego wizerunku nauczycieli jako kolejnej „kasty”.

Domagamy się godziwego wzrostu nauczycielskich wynagrodzeń, ale nie ma naszej zgody na pozbawienie nauczycieli przysługujących im praw. Karta Nauczyciela to nie zbiór „przywilejów” – to katalog praw i obowiązków nauczycieli.

Wzywamy rząd do wywiązania się z obietnic oraz podjęcia rozmów ze wszystkimi partnerami społecznymi, a nie tworzenia pozorów negocjacji, z których wyklucza się największy oświatowy związek zawodowy.

Wzywamy kierownictwo oświatowej „Solidarności” do zaprzestania działań przynoszących szkodę środowisku oświatowemu, które reprezentują!

Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego

swiadectw

WYNIKI KLASYFIKACJI ROCZNEJ:

Zachowanie: naganne

OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA:

Sieć szkół:  niedostateczny
(powrót do starego systemu, likwidacja najnowocześniejszych szkół – gimnazjów)
Stabilizacja: niedostateczny
(chaos w szkołach wywołany nieprzygotowaną reformą)
Bezpieczeństwo w szkole: niedostateczny
(powstają duże, zatłoczone podstawówki, pracujące na dwie zmiany)
Praca nauczycieli: niedostateczny
(ponad 30 tys. nauczycieli straci pracę lub zatrudnienie w pełnym wymiarze)
Podstawy programowe: niedostateczny
(choć nowe to anachroniczne, z błędami, pisane na kolanie)
Jakość kształcenia: niedostateczny
(O rok krótsze kształcenie ogólne)
Równe szanse: niedostateczny
(kumulacja roczników w 2019 roku)
Przedszkola: niedostateczny
(Tłok w przedszkolach, brak miejsc dla trzylatków)

SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA

 • Kłamie jak z nut.
 • Autorka nieprzygotowanej reformy edukacji, przeciwko której od roku protestują rodzice i nauczyciele.
 • Stała się twarzą chaosu w szkole.
 • Ograniczyła szanse edukacyjne polskich uczniów, likwidując najlepiej wyposażone szkoły w Polsce
  i skracając kształcenie ogólne.

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!

Do tej pory koniec roku szkolnego był dniem radosnym, pełnym podsumowań i podziękowań. Teraz jednak politycy zrobili wszystko, aby ten radosny nastrój nam popsuć.

23 czerwca br. spotykamy się, by uroczyście zakończyć rok szkolny 2016/2017, ale powodów do świętowania nie mamy.

Rządzący postanowili, że mijający rok szkolny będzie ostatnim rokiem kształcenia w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych w ramach dotychczasowego systemu. Był to system wypracowany i doskonalony przez kilkanaście lat, który nie tylko sprawdził się, ale przyniósł wymierne efekty edukacyjne. To, co zostało przez lata wypracowane ogromnym wysiłkiem nauczycieli, rodziców, pracowników oświaty i samorządów terytorialnych, ma zostać teraz zaprzepaszczone.

Ostatnie miesiące to czas upominania się o spokój w polskiej szkole, to przeciwstawianie się pomysłom na dewastację systemu edukacji, to bezustanna walka o zachowanie wysokiej jakości kształcenia. Razem z rodzicami uczniów od 10 miesięcy robimy wszystko, by zatrzymać chaos w oświacie, który pojawi się w związku z nieprzygotowaną reformą edukacji. W tym miejscu, pragnę Wam gorąco podziękować za determinację i wytrwałość w tej sprawie.

Zaczynają się wakacje i to jest dobra wiadomość, choć zdaję sobie sprawę, że dla ponad 31 tysięcy nauczycieli i pracowników oświaty, tracących zatrudnienie lub pracę w dotychczasowym wymiarze z powodu reformy, zaczął się też osobisty i zawodowy dramat.

Wakacje to okres wypoczynku, nabierania sił. Będą one nam niezbędne w nowym roku szkolnym. „Naładujmy akumulatory”, ponieważ od września musimy zrobić wszystko, by deforma edukacji jak najmniej dotknęła nasze dzieci, naszych uczniów i nasze środowisko.

Jestem przekonany, że zakończenie roku szkolnego 2016/2017 głęboko zapadnie w naszej pamięci.

 

Sławomir Broniarz

Prezes ZNP

 8120b9224d6cc39204c78f6d2118206d

20 kwietnia złożyliśmy w Sejmie przeszło 910 000 podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum ws reformy edukacji. Okręg Małopolski Związku Nauczycielstwa Polskiego zebrał łącznie 21 228 podpisów. Pozostali koalicjanci oraz partie polityczne Województwa Małopolskiego uzbierały:

 • Osoby prywatne
  1 245
 • Akademia Górniczo Hutnicza
  142
 • OPZZ
  34
 • Komitet Obrony Demokracji
  7 799
 • Partia Razem
  618
 • Nowoczesna
  9 000
 • Platforma Obywatelska
 20 000

Zarząd Oddziału ZNP Kraków – Śródmieście dziękuje wszystkim strajkującym pracownikom szkół i placówek w których 31 marca została przeprowadzona akcja strajkowa ZNP, a także rodzicom, którzy w dowód solidarności z nauczycielami zapewnili opiekę swoim dzieciom we własnym zakresie  nie posyłając ich na zajęcia szkolne.

Decyzja o przystąpieniu nauczycieli do strajku nie była decyzją łatwą. Strajkujący nauczyciele oraz administracja i szkolna obsługa  wykazali się zaangażowaniem, odwagą obywatelską i solidarnością zawodową pomimo różnych prób podważenia legalności strajku i nacisków celem zmniejszenia wymiaru akcji strajkowej. Bez komentarza pozostawiamy postawę nauczycieli, którzy ograniczyli się tylko do oflagowania szkoły lub placówki. Jakże aktualne i ponadczasowe są  słowa Hymnu Związkowego  „[…] bo w jedności siła jest!”

Incydent, który miał miejsce w Szkolnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 4 przy ul. Wietora w Krakowie, gdzie przewodnicząca Oświatowej Solidarności na szkolnym apelu w obecności dzieci i młodzieży publicznie odczytała stanowisko NSZZ „Solidarność” w kwestii akcji strajkowej uważamy za niedopuszczalne. Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział Kraków – Śródmieście nigdy nie kierował do żadnych pracowników apeli sugerując jaką mają podejmować decyzję oraz, „że osoby nie biorące udziału w strajku popełniają dezercję” Żaden z prezesów ognisk ZNP nie wypowiadał się w sprawie strajku w obecności uczniowskiej społeczności.

Związek Nauczycielstwa Polskiego szanuje wolność wyboru każdej osoby!

c2c89a98a1beefab63bffd7a9734f9ff

Dziękujemy wszystkim, którzy dziś strajkują i tym, którzy nas wspierają. Strajkujący nauczyciele oraz pracownicy szkolnej administracji i obsługi wykazali się odwagą obywatelską i pokazali solidarność zawodową.

– Zdecydowali się, na ten trudny krok, pomimo licznych nacisków ze strony przedstawicieli oświatowej Solidarności i kuratorów oświaty, bo zależy im na edukacji – mówił dziś o godz. 11.00 na konferencji prasowej prezes ZNP Sławomir Broniarz.

Jako pierwsi przystąpili do strajku o godz. 5.00 pracownicy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chorzowie na Śląsku. W wielu placówkach strajk rozpoczął się o godz. 7.30.

Strajkujących popierają także pracownicy szkół, w których dziś nie odbywa się strajk – solidaryzują się ze strajkującymi, wywieszają czarne flagi i plakaty wspierające strajk.

– Strajkujący nauczyciele i pracownicy szkolnej administracji i obsługi wykazali się niebywała odwagą obywatelską i solidarnością zawodową. Zdecydowali się, na ten trudny krok, pomimo licznych nacisków ze strony przedstawicieli oświatowej Solidarności i kuratorów oświaty, bo zależy im na edukacji – mówił prezes ZNP Sławomir Broniarz.

Przypomniał, że kuratorzy rozsyłali do dyrektorów szkół materiał „Informacja ws. prób wszczęcia sporu zbiorowego przez ZNP”, twierdząc –  niezgodnie z prawdą, że żądania ZNP nie mieszczą się w zakresie spraw, o które może toczyć się spór zbiorowy.

– Nasze żądania są zgodne z obowiązującym prawem! – powiedział szef ZNP.

Na nauczycieli wywierane były naciski ze strony przedstawicieli związku Solidarność, np. list koła oświatowej Solidarności w Radomsku, w którym czytamy, że „uczestnicy strajku opowiadają się przeciwko temu rządowi, a jego organizatorom chodzi o prowokowanie zamętu”. Mamy przykłady zastraszania i wywierania nacisku w szkołach, których celem było zniechęcenie pracowników do udziału w strajku, np. dyrektor Gimnazjum w Trąbkach w woj. pomorskim żądał od nauczycieli i pracowników, by na piśmie zadeklarowali, że nie wezmą udziału w akcji strajkowej! Takie sygnały płynęły z wielu miejsc. Zdecydowanie podkreślamy, że takie działania, podjęte w szkołach, w których prowadzono procedury związane z wejściem w spór zbiorowy i referendum, są naruszeniem przepisów ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. To rażące naruszenie prawa do strajku i zakłócanie legalnego protestu. Dokumentujemy takie przypadki i będziemy je nagłaśniać!

Nasz protest wspierają organizacje nauczycieli z całego świata. Listy i deklaracje wsparcia otrzymaliśmy do tej pory od – reprezentujących miliony pracowników oświaty – organizacji ze Stanów Zjednoczonych, Francji, Niemiec, Słowenii, a także od Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych! Dziękujemy!

Strajk popiera duża grupa rodziców, szkoły społeczne i niepubliczne, stowarzyszenia i organizacje, Nie dla chaosu w szkole.

Dziękujemy za wsparcie. To bardzo dla nas ważne.

To jest strajk o lepszą szkołę, o lepszą edukację i lepsze warunki pracy w oświacie!