Nowy system wynagradzania nauczycieli, wydłużona ścieżka awansu zawodowego, likwidacja niektórych dodatków socjalnych, ograniczenie dostępu do urlopów dla podratowania zdrowia – to tylko części zmian, jakie minister edukacji Anna Zalewska chce wprowadzić do Karty Nauczyciela.

12 września kontrowersyjny projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych został przyjęty przez rząd. Według autorów projektu dokument ten ma porządkować system finansowania oświaty, a „wprowadzone rozwiązania wychodzą naprzeciw oczekiwaniom samorządów terytorialnych i nauczycieli”. To fałsz, ponieważ nowa ustawa ma wprowadzić szereg zmian w statusie zawodowym nauczycieli, które Związek Nauczycielstwa Polskiego zaopiniował negatywnie jako niekorzystne dla naszego środowiska.

Likwidacja dodatków i uprawnień. MEN chce za pomocą tej ustawy zlikwidować prawie wszystkie uprawnienia znajdujące się w art. 54 Karty Nauczyciela. Stracą najmniej uposażeni, czyli nauczyciele którzy przeszli na emeryturę, rentę lub świadczenie kompensacyjne. Ocaleje jedynie dodatek wiejski. Zlikwidowany zostanie także zasiłek na zagospodarowanie (art. 61 KN)

Awans zawodowy – Ministerstwo postanowiło wydłużyć ścieżkę awansu zawodowego nauczycieli z obecnych 10 lat do 15 ( w wyjątkowych przypadkach będzie można ją wydłużyć nawet do 18 lat lub skrócić do 12). Staż na nauczyciela kontraktowego zostanie wydłużony z dziewięciu miesięcy do roku i dziewięciu miesięcy. Z dwóch do trzech lat wydłuży się okres pracy niezbędny do rozpoczęcia stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz z roku do czterech – okres pracy konieczny do rozpoczęcia stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego. Jeżeli nauczyciele będą później awansować, to automatycznie będą zarabiać mniej, niż gdyby awansowali w obecnym trybie.

Wynagrodzenie wypłacane „z dołu” – Projekt ustawy przewiduje zmianę sposobu wypłacania nauczycielom wynagradzania – system wynagrodzeń „z góry” zostanie zmieniony na system „wynagrodzeń z dołu”.

Dodatek za wyróżniającą ocenę pracy – dla nielicznych. Nowy dodatek ma przysługiwać nauczycielowi dyplomowanemu z co najmniej trzyletnim okresem pracy w szkole na tym stanowisku. Nauczyciel otrzyma dodatek tylko w okresie, w którym jego praca była oceniana jako wyróżniająca, czyli maksymalnie trzy lata. Po raz pierwszy ma zostać wypłacony dopiero 1 września 2020 i na początku wyniesie 95 zł. Od 1 września 2022 r. wynieść 507 zł. Dodatek trafi do co trzeciego nauczyciela dyplomowanego. Według ZNP taki dodatek już od 1 stycznia 2018 r. powinni otrzymać wszyscy nauczyciele, którzy uzyskają wyróżniającą ocenę pracy, niezależnie od posiadanego stopnia awansu zawodowego.

Ograniczenie urlopów zdrowotnych – MEN postanowiło poważnie ograniczyć możliwość korzystania z urlopów dla podratowania zdrowia. Dziś dyrektor udziela nauczycielowi urlopu dla podratowania zdrowia na podstawie orzeczenia lekarza, który go leczy. Po zmianach, orzekać o potrzebie udzielenia urlopu będzie mógł lekarz medycyny pracy. Jak zapisano, urlop ten będzie udzielany m.in. „w celu  zaleconego leczenia choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy odgrywają istotną rolę”. Urlop na dotychczasowych zasadach ma przysługiwać wyłącznie do 31 grudnia 2017 roku!

Nowe zasady oceniania nauczycieli – MEN opracowało szczegółowy wykaz kryteriów oceniania pracy nauczycieli – oddzielne mają dotyczyć nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Na podstawie tych kryteriów dyrektorzy szkół i placówek napiszą własne regulaminy oceniania.

Wśród innych zmian projekt wprowadza określenie pensum nauczyciela pedagoga, logopedy, psychologa i doradczy zawodowego (z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradni) w wymiarze 22 godzin. Natomiast wymiar pensum tzw. nauczyciela wspomagającego ma wynieść 20 godzin. ZNP postulował, by było to odpowiednio 20 i 18 godzin.